Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1049 av 25. juli 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Commission Regulation (EU) 2018/1049 of 25 July 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) Nr. 2018/62 erstattet tidligere vedlegg I for i Plantevernmiddelrestforordningen 396/2005, som igjen ble fastsatt i EU i 17. januar 2018 (gjelder fra 1. januar 2018). Vedlegg I lister opp hvilke produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier (MRL) for i Pesticidforordningen.
Forordning 2018/1049 er en korrigering av forordning 2018/62 som setter inn en ny fotnote knyttet ny produktgruppe reddikblader som gir en lenger overgangsperiode før MRLer trer i kraft for reddikblader (nytt produkt).

Forordning 2018/62 introduserte produktet reddikblader i del B (produktkode 0243020-008) av vedlegg I og knyttet dette produktet til produktet grønnkål (0243020) i del A av vedlegg I. Som en konsekvens av dette vil MRLer for grønnkål også gjelde for reddikblader.

Nyere informasjon tyder på at MRLs for grønnkål ikke nødvendigvis er representative for reddikblader i alle tilfeller og det kan være behov for å få utført egne restforsøk for dette produktet for å kunne fastsette riktige MRLer.

Bladene analyseres per i dag ikke ved analyse av reddiker (produktkode 0213080), men det er kjennskap til at bladene også spises. Reddiker selges til forbruker både med og uten blader.

Klassifiseringen av reddikblader knyttet til produktkoden grønnkål har betydning for MRL for reddikblader (nytt produkt) ved at reddikblader da automatisk vil omfattes av MRL for grønnkål. Hvis reddikblader senere skal få egne MRLer vil det kreve egne restforsøk og egen produktkode for reddikblader i del A av vedlegg I. Det gis en overgangsperiode før MRLer for grønnkål skal gjelde for produktet “reddikblader” slik at det skal være mulig å skaffe dokumentasjon og for å hindre unødvendige problemer for handel som følge av endringene i fo. 2018/62. Det settes inn en fotnote i del B av vedlegg I til forordning 396/2005 knyttet til redikkblader (0243020-008):

"(3) MRLer skal gjelde for reddikblader fra 1. januar 2022."

Forordningen tredde i kraft i EU den tredje dagen etter kunngjøring på EUs Official Journal, og endringene gjelder i EU fra 1 april 2018 (tilbakevirkende kraft).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen gir en lengre overgangsordning i forbindelse med oppførelse av produktet reddikblader knyttet til produktkode for grønnkål i del B av vedlegg I (forordning 2018/62). Konsekvenser for reddikblader ble ikke diskutert i forbindelse med endringen av vedlegg I (2018/62). Reddikblader som tidligere ikke har vært opprørt som et eget produkt i forordningen og senere ikrafttredelse av MRLer for dette produktet vil ivareta hensyn til berørte virksomheter.

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha betydelige konsekvenser for virksomheter, forbrukere eller Mattilsynet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.07.2018
Anvendelsesdato i EU
01.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2019
Anvendes fra i Norge
01.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1049
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro