Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/624 av 30. mars 2017 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 396/2005 vedrørende endring av grenseverdier for bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, daminozide and tolylfluanid in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene bifenazat, daminozid og tolylfluanid. EFSA har utført vitenskapelige vurderinger av nye EU MRLer for disse stoffene i forbindelse med revurdering av eksisterende MRLer for stoffene (artikkel 12 prosedyre 396/2005). Endringene skjer på bakgrunn av disse anbefalingene (reasoned opinions fra EFSA).

Av stoffene er bifenazat og daminozid godkjente aktive stoffer i EU (og Norge). Det er godkjent bruk av preparater som inneholder bifenazat og daminozid i Norge. Stoffet tolylfluanid er ikke et godkjent aktivt stoff i EU og Norge. For daminozid og tolylfluanid er det ikke fastsatt MRLer over kvantifiseringsgrensen. For bifenazate er det også fastatt MRLer på bakgrunn av forventede rester knyttet til godkjent bruk (eller importtoleranser), men disse endres ikke ved denne forordningen. Endringene består i at kvantifiseringsgrensen for disse stoffene fastsettes høyere. Der ingen høyere MRL er fastsatt er kvantifiseringsgrensen lik MRL for stoff/produkt kombinasjonene.

Forordningen vedtar som nevnt over en økning av LOQ-verdier for stoffene bifenazate, daminozide og tolylfluanid som har komplekse restdefinisjoner og det er foreslått etter en mot arbeidsdokumentet «WD summing up of LOQs». EFSA støtter å fastsette høyere LOQ-verdier for disse stoffene og EUs referanselaboratorier for analyser av plantervernmiddelrester har her gitt innspill.

EFSA har konkludert med at økning av LOQ for bifenazate øker kronisk eksponering for stoffet, men det er en lav økning slik at dette ikke vil gi problemer knyttet til kronisk helsefare(effekter).

Rettsakten er fastsatt i EU 30. mars 2017 og endringene gjelder fra 26. april i EU. I Norge vil endringene gjelde umiddelbart når de tas inn i regelverket (etter 26. april 2017). Rettsakten er under behandling i EØS landene og vil tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, pesticide residues" (SCPAFF-PR). De er basert på "European Food Safety Authority's" (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Restdefinisjoner for stoffene (engelsk):

Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate)

Daminozide (sum of daminozide and 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), expressed as daminozide)

Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid)

Restdefinisjon for tolylfluanid i animalske produkter er kun metabolitt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Viser til arbeidsdokumentet “the working document on the summing up of LOQs» som gjelder for stoffer med komplekse restdefinisjoner. Fastsettelse av en ekstra lav kvantifiseringsgrense (LOQ) for et stoff kan medføre økt ressursbruk til analyseutvikling, validering av metoder og det vil også føre til flere overskridelser. Tidligere innspill fra flere EU-medlemsland om at man kun bør fastsette LOQ under 0,01 mg/kg for stoffer der det er toksikologiske grunner og at det ikke bør bli en konkurranse å ha lavest mulig LOQer i forbindelse med komplekse restdefinisjoner.

Økning av LOQ vil der det ikke er fastsatt en høyere MRL også bety at MRL må fastsettes høyere fordi MRL ikke kan være fastsatt høyere enn summen av LOQ-verdier for stoffene som inngår i restdefinisjonen.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene det var søkt om er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2017
Anvendelsesdato i EU
26.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 349-368
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0624
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro