Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 av 9. april 2018 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2019, 2020 og 2021 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/555 av 9. april 2018 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2019, 2020 and 2021 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2018/555 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2019, 2020 og 2021. Denne lister en rekke kombinasjoner av stoffer som skal analyseres knyttet til produktene (næringsmidler) som skal kontrolleres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland som et minimum må ta av hvert produkt. Rettsaken gjelder fra 1. januar 2019 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato.

Norge har felles regelverk med EU for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer og dette regelverket inneholder krav om deltakelse i et slikt felles kontrollprogram med hjemmel i Plantevernmiddelrestforordningen (396/2005). "European Food Safety Authority" (EFSA) har bidratt med faglige råd, men flerårig koordinert kontrollprogram fastsettes av EU Kommisjonen. Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Norge forplikter ved foreslått tilpasningstekst til å analysere samme minimum antall prøver som det er krav om for et flertall av EU-landene. Flere store EU-medlemsland skal kontrollere et høyere antall prøver av hvert produkt. Ved å delta i dette programmet bidrar Norge med data til EFSA som gir grunnlag for å si noe om innholdet av plantevernmidler i de viktigste næringsmidlene som det spises mye av. Hoveddelen av kontrollprogrammet retter seg mot vegetabilske næringsmidler. Det er krav om rapportering av resultatene fra foregående år innen 31. august.

Forordningen vil oppheve forordning (EU) nr. 2017/660 (som ikke er implementert i Norge enda), men den skal fortsatt gjelde for prøver som kontrolleres i 2018. Denne forordningen vil gjelde fra 1. januar 2019. Da dette regelverket kun stiller krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram (krav til myndighetene), vurderer Mattilsynet at det ikke er nødvendig å gjennomføre en høring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Fastsetttelse av rettsakten vil kreve endring i norsk forskrift XX om felles koordinert overvåkningsprogram for 2018, 2019 og 2020 for rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til innhold i kontrollprogrammet, derfor anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2019-2021. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.

• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Fordi Norge ikke er oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert EU medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, bør det utformes en tilpasningstekst som viser antall prøver Norge som et minimum må analysere. Det er naturlig at Norge har samme minimumskrav som EU-land som er omtrent like store og de har nå krav om 12 prøver for hver analyse per produkt.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:

«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added:

Minimum number of samples per EEA Member State

EEA Member State Samples
NO 12

Andre opplysninger
Det er forslag til (teksnisk) tilpasningstekst, dette er beskrevet i EØS-notatet under "Vurdering".

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.04.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2019
Anvendes fra i Norge
11.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0555
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro