Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier (MRL) for benzovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VX1, oksatiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, solsikkeolje, tolklofosmetyl og trineksapak i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, deltamethrin, ethofumesate, haloxyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraclostrobin, spirotetramat, sunflower oil, tolclofos-methyl and trinexapac in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2018)

Rettsakten endrer MRL for de aktive stoffene (plantevernmiddelvirkestoffer) for benzovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VX1, oksathiapiprolin, penthiopyrad, pyraclostrobin, spirotetramat, sunflower oil, tolklofos-methyl og trineksapak i eller på visse produkter. Alle de aktuelle stoffene er godkjente som aktive stoffer i EU og Norge. Det er godkjent bruk av preparater som inneholder deltametrin, pyraklostrobin, spirotetramat, tolkofosmetyl og trineksapaketyl i Norge.

For Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1, oxathiapiprolin og solsikkeolje har det ikke tidligere vært fastsatt spesifikke MRLer for disse nye aktive stoffene. Inntil andre spesifikke MRLer fastsettes eller stoff inkluderes på vedlegg IV gjelder standardgrenseverdien (default value) på 0,01 mg/kg jf. artikkel 18(1)(b) 396/2005.

Mild Pepino mosaic virus isolate VC1 og Mild Pepino mosaic virus isolate VX1 som er (mikro)biologiske plantevernmidler er nylig godkjent som aktive stoffer i forordning 1107/2009. Når mikrobiologiske preparater godkjennes som aktive stoffer i EU foreslås disse i etterkant oppført på vedlegg IV som er en liste over stoffer der det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette noen MRL. Et viktig krav til mikrobiologiske preparater (aktive stoffer) som vurderes inkludert på vedlegg IV er at disse ikke skal være sykdomsfremkallende for mennesker. Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1 og Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1 oppføres på vedlegg IV til fo. Nr. 396/2005.

Solsikkeolje (også næringsmiddel) har blitt godkjent som aktivt stoff i kategorien “basic substance” etter forordning 1107/2009 og oppføres på vedlegg IV til forordning 396/2005.

I forbindelse med godkjenning av ny bruk for stoffene deltametrin, haloksyfop, pentiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat og tolklofos-metyl for vise produkter endres visse MRLer på bakgrunn av søknader.

For benzovindiflupyr ble det søkt om høyere MRLer (importtoleransesøknad) for visse produkter på bakgrunn av at godkjent bruk i tredjestater kan gi rester over gjeldene EU MRL. For en av MRLene det var søkt om ble det vurdert å ikke være tilstrekkelig dokumentasjon og MRLen ble derfor ikke endret.

Et medlemsland informerte i 2016 om at de godkjente midlertidig bruk av klorantraniliprol for humle (jf. hjemmel i artikkel 53 forordning 1107/2009). Det var ikke andre godkjente preparater som kunne bekjempe det aktuelle utbruddet og bruken ble notifisert etter fo. 396/2005 art. 18(4) sammen med en søknad om MRL. Det fastsettes nå en midlertidig MRL for klorantraniliprole i humle.

Det fastsettes etter EFSAs anbefaling visse MRLer for etofumesate og oksatiapiprolin. Oksatiapiprolin er nylig godkjent som aktivt stoff i EU (nytt stoff) og det oppføres grenseverdier for stoffer i regelverket (ny kolonne inkludert i vedlegget). EUs referanselaboratorier har gitt innspill til oppnåelige kvantifiseringsgrenser (LOQer). For oksatiapiprolin fastsettes spesifikke LOQer for visse produkter.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringene kan føre til flere overskridelser av der MRLer oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Siden denne rettsakten kun fastsetter enkelte nye MRLer eller fastsetter eksisterende MRLer høyere enn det som er gjeldende i dag, er det ikke behov for overgangsordninger eller at MRLene trer i kraft på et senere tidspunkt.

Søknader er evaluert av aktuelle MS og evalueringsrapportene er deretter sendt til KOM. EFSA har deretter vurdert søknader og evalueringsrapporter og har da spesielt vurdert risiko for forbruker og der det er relevant også risiko for dyr.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Andre opplysninger
Endringene i MRL gjelder i EU fra 11. juli 2017 (20 dager etter publisering på Official Journal).

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.06.2017
Anvendelsesdato i EU
21.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 376-422
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro