Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/290 av 26. februar 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for glysidylfettsyreestere i vegetabilske oljer og fettstoffer, morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn

Commission Regulation (EU) 2018/290 of 26 February 2018 amending Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum levels of glycidyl fatty acid esters in vegetable oils and fats, infant formula, follow-on formula and foods for special medical purposes intended for infants and young children

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har fastsatt grenseverdier for glysidylfettsyreestere.

Glysidylfettsyreestere er såkalte prosessframkalte forurensninger som særlig dannes i raffineringstrinnet ved produksjonen av vegetabilske oljer. Glysidylfettsyreestere i maten omdannes til glysidol i kroppen. Glysidol er vurdert å kunne skade arvematerialet og være kreftframkallende.

EFSA publilserte våren 2016 en risikovurdering av 3- og 2 -monochloropropanediol (3-MCPD-estere) og glysidylfettsyreestere (GE) i mat. Iht EFSAs beregninger kan det gjennomsnittlige inntaket av glysidolfettsyreestere utgjøre en helsefare for barn, og særlig gjelder dette spedbarn som bare får morsmelkerstatning.

Kommisjonen har derfor fastsatt grenseverdier for glysidylfettsyreestere basert på EFSAs vurdering

Næringsmidler Grenseverdier (µg/kg)
4.1 3-monochloropropanediol (3-MCPD)
4.1.1 Hydrolysert vegetabilsk protein 20
4.1.2 Soyasaus 20
4.2 Glycidylestere uttrykt som glysidol
4.2.1 Vegetabilske oljer og fettstoffer beregnet på direkte konsum eller som ingrediens i mat 1000
4.2.2 Vegetabilske oljer og fettstoffer beregnet på fremstilling av babymat og bearbeidede næringsmidler basert på cerealier til spedbarn og småbarn 500
4.2.3 Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn (i pulverform) 75 til og med 30.6.2019
50 fra og med 1.7.2019
4.2.4 Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn (i flytende form) 10.0 til og med 30.6.2019
6.0 fra og med 1.7.2019

Da det er ønskelig å redusere innholdet av glysidylfettsyreestere i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger ytterligere, er det lagt opp til innføringen av strengere verdier når det foreligger analysemetodikk som gjør det mulig å kontrollere disse med tanke på effektiv håndhevelse av grenseverdiene.
Det innføres også en overgangsordning for produkter som allerede er i markedet før ikrafttredelse av de nye grenseverdiene. Slike produkter kan lovlig omsettes inntil 19. september 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EU) 1881/2006 om innebærer nye grenseverdier for glysidylestere, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften 3. jun i 2015 nr. 870.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De nye grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser utover generelle forpliktelser til farevurderinger, overvåking og analyser basert på risiko for overskridelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge støtter de foreslåtte grenseverdiene for glycidylestere uttrykt som glycidol. Tatt i betraktning det gentoksiske potensialet til stoffet og at det er snakk eksponeringen til små barn, må kravene være strenge for morsmelkerstatning, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn. Norsk industri har uttalt at de med sin teknologi klarer å etterleve de foreslåtte verdiene, forutsatt gode råvarer.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2018
Anvendelsesdato i EU
19.03.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0290
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro