Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/70 av 16. januar 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av ametoktradin, klorpyrifosmetyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, proheksadion og natriumklorid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/70 of 16 January 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, chlorpyrifos-methyl, cyproconazole, difenoconazole, fluazinam, flutriafol, prohexadione and sodium chloride in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene ametoktradin, klorpyrifos-metyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, proheksadion og natriumklorid. Alle stoffene nevnt i regelverksforslaget er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU og Norge. Godkjenning av bruk av preparater for godkjente aktive stoffer skjer nasjonal. Det er i Norge godkjent preparater som inneholder de aktive stoffene difenokonazol og proheksadion. I tillegg til å vurdere helsefare skal ikke MRL fastsettes høyere enn det er dokumentert at det er behov for og derfor vurderes også god landbruksfaglig praksis ved MRL fastsettelse.

I forbindelse med godkjenning av ny bruk for plantevernmidlene er det søkt om fastsettelse av MRLer for ametoctradin, klorpyrifos-metyl, cyproconazole, difenoconazole, fluazinam, og prohexadione. Det er søkt om importtoleranse MRL for flutriafol i humle knyttet til godkjent bruk i USA. For cyproconazole fastsettes MRL for agurkurtfrø på bakgrunn av MRL for rapsfrø.

Natriumklorid er godkjent som et basisstoff (forordning (EU) nr. 2017/1529) og nå gjelder formelt standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg jf. artikkel 18. Ved riktig bruk forventes det ikke rester i mat eller fôr som vil innebære noen risiko for forbruker og det er derfor bestemt at stoffet kan oppføres på vedlegg IV til fo. 396/2005 som inneholder stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette MRL for.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringer kan føre til flere overskridelser av MRL hvis MRL oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Endringene skjer på bakgrunn av søknader om MRL knyttet til europeisk bruk av disse stoffene, en søknad om importtoleranse og godkjenning av et basisstoff (aktivt stoff).

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.01.2018
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro