Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier (MRL) for fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomer; lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/978 of 9 June 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fluopyram; hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), sum of isomers, except the gamma isomer; lindane (hexachlorocyclohexane (HCH), gamma-isomer); nicotine and profenofos in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2018)

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gammaisomer; lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos.

Av disse stoffene er kun fluopyram godkjent som aktivt stoff i EU og Norge. Fluopyram er godkjent brukt (godkjent preparat) i Norge.

For fluopyram har det vært fastsatt midlertidige MRLer der det har vært en frist for innsendelse av manglende dokumentasjon. For MRLer for stoffet der dokumentasjon ikke er sendt inn oppheves fastsatte MRLer og fastsettes ved kvantifiseringsgrensen (LOQ).

For heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomer og lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer) har resultater fra europeiske overvåkingsdata vist at det ikke lenger påvises rester av disse stoffene over kvantifiseringsgrensen. Det er nå også bedre analytiske metoder som gjør at en lavere kvantifiseringsgrense er oppnåelig samtidig kan man også nå identifisere ulike isomere av heksaklorosykloheksan (HCH). Stoffene oppføres derfor separat og får egne MRLer og oppførte MRLer for «heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomeren» slettes samtidlig. Det er vurdert å ikke være nødvendig (vurdert helsefare) å fastsette LOQ for disse stoffene lavere enn standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg selv om dette er teknisk mulig.

For nikotin ble det i 2015 fastsatt midlertidige MRLer for roseblader, gruppen urter og spiselige blomster, vill sopp, te og gruppen urteekstrakter og krydder. Det er mistanke om at nikotin kan være naturlig forekommende eller kan dannes i visse produkter. EFSA har vurdert at det foreløpig ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert mht å kunne fastsette vanlige MRLer. Nye overvåkingsresultater av aktuelle produkter viser at nikotin fortsatt påvises. Midlertidige MRLene for nikotin beholdes med ny frist (5år) for innsendelse av dokumentasjon.

For profenofos ble det fastsatt midlertidige MRLer for friske urter og urteekstrakter i 2014 i påvente av dokumentasjon om forekomst av stoffet i disse produktene. EFSA og virksomheter har sendt inn nyere overvåkingsresultater som viser at rester av stoffet fortsatt forekommer. Midlertidige MRLene for nikotin beholdes med ny frist (5år) for innsendelse av dokumentasjon.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Endringene i denne forordningen av MRLer skal gjelde fra 4 januar 2018 i EU.

Overgangsordning (produsert før 4. januar 2018):

For produkter som er produsert før 4. januar 2018 (dato nye MRLer gjelder fra) gjelder MRL som før denne endringen for stoffene fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomer; lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringene kan føre til flere overskridelser av der MRLer oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Endringene innebærer dette lavere MRLer for stoffene. Noen midlertidig fastsatte MRLer besluttes opprettholdt med forlenget frist for innsendelse av dokumentasjon. Midlertidige MRLer det ikke er sendt inn dokumentasjon for eller som det ikke er behov for slettes. For heksakloroheksan skjer det en endring av restdefinisjon og LOQ verdier. Det er nå mulig å skille mellom forbindelsene analytisk. Disse endringene innebærer lavere MRLer for stoffene.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens viten vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Andre opplysninger
Endringene skal gjelde fra 4 januar 2018 i EU. Endringene i Norge vil gjelde fra samme dag (forutsatt at endringene er tatt inn i norsk forskrift) eller endringene tas inn i norsk forskrift.

Det er i forordningen gitt overgangsordning for MRLer som endres av denne forordningen for produkter som er produsert før 4. januar 2018.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.06.2017
Anvendelsesdato i EU
04.01.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 328-364
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0978
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro