Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1726 av 27. september 2016 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til carvon, diammoniumfosfat, Saccaromyces cerevisiae stamme LAS02 og myse

Commission Regulation (EU) 2016/1726 of 27 September 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards carvone, diammonium phosphate, Saccharomyces cerevisiae strain LAS02 and whey

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppfører følgende plantevernmidler carvon, diammoniumfosfat, Saccaromyces cerevisiae stamme LAS02 og myse på vedlegg IV til forordning EF nr. 396/2005.

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 er liste over plantevernmidler (aktive stoffer) der det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette grenseverdier (MRL) for innhold av disse i næringsmidler og fôrvarer. Kriterier for oppføring på listen er at stoffene må være lite giftige og ikke kan være sykdomsfremkallende for mennesker (mikroorganismer).

Det var tidligere ikke satt noen spesifikk MRL for disse plantevernmidlene og MRL var derfor automatisk satt lik 0,01 mg/kg. For mikroorganismer som brukes som plantevernmidler er det heller ikke hensiktsmessig med grenseverdier i mg/kg siden det må brukes andre analysemetoder enn for kjemiske stoffer for å påvise bruk av disse. Mikrobiologiske plantevernmidler og basisstoffer vurderes inkludert på vedlegg IV etter at de er godkjent i EU etter forordning (EU) nr. 1107/2009.

Alle de aktive stoffene er godkjent i EU og vil fortløpende bli godkjent i Norge når de blir innlemmet i regelverket for plantevernmidler, forordning (EU) nr. 1107/2009.

EFSA har anbefalt inkludering av disse på vedlegg IV over stoffer som det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for.

Carvon:

Carvon forekommer naturlig som (d-) og (l-) enantiomere i flere matvarer, disse kan også brukes som plantevernmiddel, aromastoff til mat eller fôr, fôr tilsetningsstoff, hygieneartikler og som (veterinær) medisin. Eksponering har også andre kilder enn plantevernmidler blant annet er tannkrem med spearmintsmak en kilde til eksponering for carvon. EFSA påpekte at stoffet er klassifisert som hudirriterende og det er vurdert å være problemer med eksponering av carvon (ifht eksponering) for annen bruk enn som plantevernmiddel (ECHA vurdering).

Ved anbefaling av oppføring på vedlegg IV forutsettes det at vurderinger rundt totaleksponering (ADI) for forbrukerne utføres i forbindelse med nye godkjenninger. Nåværende bruk av stoffet (GAP- god landbrukspraksis) gir grunnlag for å oppføre carvon på vedlegg IV. Forbrukereksponering fra pesticidbruk av d-carvon er lavere enn eksponering som skyldes annen bruk og det er derfor vurdert at kriterier for oppføring av d-carvon på vedlegg IV til forordning (EF) No 396/2005 er oppfylt.

Det skal fortsatt gjøres vurderinger knyttet til av restforsøk selv om et stoff er oppført på vedlegg IV. Dersom det blir problemer med for høy eksponering eksponeringen ADI/ARfD bør det meldes inn slik at det vurderes å fjerne stoffet fra vedlegg IV. Det er oppført en fotnote for stoffet ved oppføring på vedlegg IV om at forbrukereksponering må vurderes av godkjennende medlemstat ved godkjenning av ny bruk/nye bruksområder. Fotnoten ble (engelsk): * At the time of inclusion in Annex IV the recommendation of EFSA refer to the existing uses. If new uses are foreseen, the impact on the consumer has to be considered by the authorising Member State.

Diammoniumfosfat

Stoffet skal tiltrekke seg fruktfluer, men stoffet vil ikke drepe fluene.

Saccaromyces cerevisiae stamme LAS02: mikroorganismen (gjær) er nylig godkjent som aktivt stoff. EFSA vurdering.

Konklusjonen ble tatt basert på evaluering av representativ bruk av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 som soppmiddel på kjernefrukt, steinfrukt, vindruer (vinranker), tomater og jordbær. Saccaromyces cerevisiae stamme LAS02 er ikke vurdert å være sykdomsfremkallende for mennesker

Myse (søt myse):

Bruk som plantervernmiddel (soppmiddel) i vinranker, tomater, agurker og zuccini squash. Myse blir til overs ved osteproduksjon når melken yster seg og myse brukes også et næringsmiddel.

EFSA anbefalte oppføring av alle disse stoffene på vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene fører til endring av norsk regelverk (endringsforskrift) til Pesticidresteforskriften. Mattilsynet vurderer endringene som EØS-relevante og akseptable. Endringenen vurderes ikke å ha spesiell betydning for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes og dette gjelder også når stoffer blir oppført på vedlegg IV. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

For plantevernmidler som er tillatt brukt i Norge vil ikke bruksområder og bruksbetingelser for godkjente preparater endres på grunn av endrede grenseverdier. Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import.

Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Endringene i forordningen innebærer at noen stoffer såkalte basic substances (jf. fo. (EU) 1107/2009) oppført på liste over plantevernmidler som det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for (vedlegg IV til forordning (EF) nr 396/2005).

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status'

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.09.2016
Anvendelsesdato i EU
18.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.05.2017
Anvendes fra i Norge
08.05.2017