Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/722 av 16. mai 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet eprinomektin med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/722 of 16 May 2018 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance porcine eprinomectin as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2018/722 av 16. mai omhandler eprinomektin som er et antiparasittmiddel som virker både på endo- og ektoparasitter. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til alle drøvtyggere og har grenseverdier for muskel, fett, lever, nyre, og melk. En søknad om utvidelse av eksisterende bestemmelser for eprinomektin til å omfatte fisk ble sendt til "European Medicines Agency" (EMA). Basert på vurdering fra "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) har EMA anbefalt etablering av en grenseverdi (MRL) for eprinomektin i fisk. EMA har også vurdert ekstrapolering av grenseverdiene for eprinomektin til vev fra hester og kaniner er hensiktsmessig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2018/722 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at eprinomektin blir tillatt å bruke til fisk, hester, og kaniner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen, eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av eprinomektin i fisk. Stoffet er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til alle drøvtyggere. Denne forordningen medfører etablering av grenseverdi for eprinomektin i fisk samt mulighet til ekstrapolering av grenseverdier fra drøvtyggere til vev fra hester og kaniner.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Anvendelsesdato i EU
06.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2019
Anvendes fra i Norge
30.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0722
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro