Grenseverdier for bisfenol A i leketøy

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/81/EU av 23. juni 2014 om endring av tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, hva gjelder bisfenol A

Commission Directive 2014/81/EU of 23 June 2014 amending Appendix C of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards bisphenol A

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.08.2014)

Sammendrag av innhold
Direktivet om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF).

Kommisjonsdirektiv 214/81/EU endrer vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at bisfenol A føres opp på vedleggets tillegg C, "Særlige grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller annet leketøy beregnet på å puttes i munnen". Bisfenol A oppføres med en migrasjonsgrense på 0,1 mg/l, målt med metoder spesifisert i standarder EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005. Bisfenol A mistenkes for å ha hormonforstyrrende effekt, og migrasjonsgrensen innføres for best mulig å sikre beskyttelse av helsen til små barn, som regnes for å være særlig utsatt med tanke på hormonforstyrrende kjemikalier.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
En gjennomføring av direktivet er vurdert til ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet med endringsforskrift.

Rettslige konsekvenser
Hoveddirektivet (2009/48/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr.127/2012 og gjennomført i forskrift av 18. november 2013 nr.1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktiv 214/81/EU vil skje ved endring av leketøyforskriften

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgrupper i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2014
Gjennomføringsfrist i EU
21.12.2015
Anvendelsesdato i EU
21.12.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0081
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro