Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/62/EF av 4. oktober 2007 om endring av enkelte vedlegg til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdiene for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron

Commission Directive 2007/62/EC of 4 October 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for bifenazate, pethoxamid, pyrimethanil and rimsulfuron

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter enkelte maksimumsgrenseverdier for stoffene bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron. Bakgrunnen er at disse stoffene har blitt godkjent på fellesskapsnivå for bruk i EU (inkludert i anneks I til direktiv 91/414/EØF). Det er et krav for slik godkjenning at det skal foreligge informasjon og data i forhold til foreslått bruk av stoffene og at det fastsettes grenseverdier hvis den medfører rester i næringsmidler. Slik informasjon har vært tilgjengelig fra enkelte medlemsstater som har hatt stoffene i bruk på sitt område tidligere og som har hatt nasjonale grenseverdier. Denne informasjonen har blitt vurdert og funnet tilstrekkelig til at det kunne fastsettes enkelte grenseverdier på fellesskapsnivå.

Kommisjonens vurderinger som ligger til grunn for inkludering i anneks I fastsetter ADI (akseptabelt daglig inntak) og hvis nødvendig ARfD (akutt referansedose) for disse stoffene. Forbrukernes eksponering via næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til EU's prosedyrer som er de samme som Codex sine. Det har også blitt tatt hensyn til WHO's guidelines. Det er konkludert med at de foreslåtte maksimumsgrenseverdiene ikke vil føre til overskridelser av verken ADI eller ARfD.

For å beskytte forbrukerne fra eksponering som skyldes ulovlig bruk av plantevernmidler, er det satt midlertidige grenseverdier på deteksjonsgrensen for de relevante næringsmiddel/pesticidkombinasjonene. Fastsettelsen av slike verdier på fellesskapsnivå forhindrer imidlertid ikke at medlemstatene kan etablere midlertidige grenseverdier på sitt territorium for disse stoffene for en periode på 4 år. Deretter blir fellesskapets midlertidige grenseverdier gjort gjeldende med mindre det innen den tid foreligger informasjon som tilsier at disse bør endres.

Merknader
Rettsakten krever endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Endringene i grenseverdiene kan få betydning for import fra 3.land.

I Norge er det bare pyrimetanil og rimsulfuron som er godkjent. (Bifenazat tillates brukt på dispensasjon, men bare i prydvekster).

Pyrimetanil er godkjent brukt i eple, pære og jordbær, men endringene i grenseverdiene får ingen betydning for denne.

Rimsulforun er tillatt å bruke i potet og fôrmais. Heller ikke for denne bruken får endringene noen betydning.

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.
Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008. Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 5. april 2008 og ta i bruk de nye grenseverdiene innen 6. april 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.10.2007
Anvendelsesdato i EU
06.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 4-12
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.06.2008
Anvendes fra i Norge
10.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro