Grenseverdier for aflatoksiner i visse matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 165/2010 av 26. februar 2010 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 som fastsetter grenseverdier for visse kontaminanter i næringsmidler med hensyn til aflatoksiner

Commission Regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards aflatoxins

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.9.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten setter endrede grenseverdier for aflatoksiner i trenøtter (mandler, pistasj-, hassel- og paranøtter), nye grenseverdier for aflatoksiner i oljefrø og for ris som skal bearbeides videre før konsum. Etter flere års diskusjoner, har man i Codex committee for contaminants in foods (CCCF) fastsatt grenseverdier for mandler, hasselnøtter og pistasjnøtter. Grenseverdiene er todelt, med en grenseverdi for avskallede nøtter til videre prosessering (15 µg/kg) og en grenseverdi for avskallede nøtter til direkte konsum (10 µg/kg). Det har i EØS-landene vært lavere grenseverdier og som en følge av Codexvedtaket økes grenseverdiene som en tilpasning til Codex-standardene. De nye grenseverdiene er et kompromiss, etter flere års diskusjoner i Codex. Det er også blitt gjort en EFSA-vurdering som sier at å øke grenseverdien slik man nå gjør, kun vil ha mindre effekter på eksponering og dermed kreftrisiko i EU. Det foreligger også et forslag i Codex om tilsvarende grenseverdier for avskallede paranøtter. For å forenkle regelverksimplementeringen, tar man også inn disse to grenseverdiene nå.

I EFSA-vurderingen nevnt over, ble det avdekket at oljefrø og oljefrøprodukter er en viktig eksponeringskilde for aflatoksiner. Man har via EUs meldesystem for mat og fôr (RASFF) også sett høye verdier av aflatoksiner i blant annet melonfrø og solsikkefrø. Forordningen setter derfor også grenseverdier for oljefrø og oljefrøprodukter til humant konsum. Grenseverdiene settes lik en eksisterende grenseverdi for peanøtter (som også er en type oljefrø). Da man har sett at raffinering av vegetabilske oljer fra slike oljefrø fjerner aflatoksiner, er råolje som skal raffineres og raffinerte oljer unntatt fra grenseverdien. For ris har man sett at ris med skall har nivåer av aflatoksiner over grenseverdien, men at varene overholder regelverket når man sorterer/avskaller eller har annen fysisk behandling. For mais har man allerede noen egne, høyere grenseverder når varene skal prosesseres videre før konsum. Tilsvarende system og grenseverdier blir nå også gjeldende for ris. (5 µg/kg Aflatoksin B1, 10 µg/kg sum total aflatoksiner for varer som skal prosesseres videre, mens varer som skal konsumeres direkte har grenseverdier på henholdsvis 2 og 4 µg/kg).

Merknader
Innlemmelse av forordningen i norsk rett vil føre til at man må endre forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

For næringsaktører vil de fleste av endringene medføre et mer lempelig regelverk, i og med at man innfører høyere grenseverdier. Innføring av egne, høyere grenseverdier for de varer som skal videreforedles før konsum, gjør også regelverket mer fleksibelt for næringsaktørene. Noe økte analyseutgifter må påregnes ved innføring av grenseverdier for oljefrø, siden disse er nye. En analyse for aflatoksiner koster ca kr. 2000,-.

Grenseverdiene for "Codex-nøttene" (mandler, pistasjnøtter, hasselnøtter og paranøtter) må sies å være et kompromiss, Norge har lenge hevdet at disse burde være så lave som mulig. Vi ønsket å beholde de lavere EØS-grenseverdiene. Basert på EFSA-vurderingen om at de bidrar lite til eksponering og ønsket om å få til grenseverdier i CODEX, gjorde at man landet på disse verdiene som her er foreslått.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget finner rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er gjeldende i EU fra 9. mars.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2010
Anvendelsesdato i EU
09.03.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 26-30
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.07.2010
Anvendes fra i Norge
05.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0165
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro