Grensekryssende elektrisitetshandel (ITC-forordningen): bestemmelser om transmisjonsavgifter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om fastsettelse av retningslinjer for kompensasjonsordningen mellom operatører av transmisjonsnett og en felles framgangsmåte for fastsettelse av transmisjonsavgifter

Commission Regulation (EU) No 838/2010 of 23 September 2010 on laying down guidelines relating to the inter-transmission system operator compensation mechanism and a common regulatory approach to transmission charging

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2020)

Sammendrag av innhold
ITC-forordningen omhandler en Inter-TSO kompensasjonsmekanisme mellom systemoperatører på elektrisitetsområdet. Forordningens vedlegg er delt inn i to deler, Del A og Del B.

Del A:

Omhandler retningslinjer for Inter-TSO kompensasjonsmekanismer. Kompensasjonsordningen foregår mellom systemoperatørene. ENTSO-E skal i henhold til forordningen etablere et ITC-fond som systemoperatørene skal betale bidrag inn til. ITC-fondet har som formål å kompensere land både for kostnader ved tap som oppstår i nasjonale transmisjonsnett som følge av at grensekryssende strømmer av elektrisk kraft går gjennom systemansvarlige nettselskapers nett, og kostnader ved å stille infrastruktur til rådighet for dette.

Del B:

Omhandler en felles tilnærming til innmatingstariffer i transmisjonsnettet.

Vurdering
Innholdsmessig er forordning 774/2010 og forordning 838/2019 svært like, og endringer er primært gjort av hensyn til organene ENTSO-E og ACER, som ble opprettet i tredje energimarkedspakke.

Status
Kommisjonsforordningen er vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 23. september 2010 om retningslinjer for kompensasjon mellom transmisjonssystemoperatører og en felles fremgangsmåte for regulering av transmisjonsavgifter.

ITC-ordningen ble opprinnelig etablert gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 774/2010, som har hjemmel i grensehandelsforordningen i andre energimarkedspakke. Forordning 774/2010 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 20. desember 2006 nr. 1563.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 erstatter og viderefører forordning 774/2010. Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 er vedtatt i EU med hjemmel i forordningen om grensekryssende krafthandel 714/2009 som inngår i tredje energimarkedspakke. Sistnevnte forordning er innlemmet i EØS-avtalen, men forordning 838/2010 er ennå ikke innlemmet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.09.2010
Anvendelsesdato i EU
03.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
30.06.2021
Høringsfrist
01.10.2021
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2021
Anvendes fra i Norge
29.10.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0838
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro