Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/7/EU av 7. januar 2011 som endrer vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF angående listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus

Commission Decision 2011/7/EU of 7 January 2011 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF, som listefører laboratorier og virksomheter som er godkjente for håndtering av levende munn- og klauvsykevirus. Laboratorier som er godkjente for diagnostikk og forskning er listeførte i del A av vedlegget. Endringen består i en navneendring av Frankrikes nasjonale laboratorium i vedlegg XI del A.

Merknader
Listen over laboratorier er ikke gjengitt i norsk forskrift fordi laboratoriene er spesifikke for hvert land. Rettsakten får derfor ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.01.2011
Anvendelsesdato i EU
28.01.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 22-22
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro