Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/435/EU av 9. august 2010 som endrer vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF angående listen over laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klovsykevirus

Commission Decision 2010/435/EU of 9 August 2010 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF, som listefører laboratorier og virksomheter som er godkjente for håndtering av levende munn- og klauvsykevirus. Laboratorier som er godkjente for håndtering av virus i forbindelse med diagnostikk og forskning er listeførte i del A av vedlegget. Bulgaria har offisielt erklært at deres listeførte laboratorium ikke lenger oppfyller de nødvendige standarder for biosikkerhet som kreves, og det blir derfor fjernet fra denne listen.

I tillegg endrer rettsakten også del B av vedlegg XI. Del B angår laboratorier og virksomheter som er godkjente for håndtering av munn- og klauvsykevirus for vaksineproduksjon. Endringen består i en navneendring av et listeført nederlandsk laboratorium.

Merknader
Listen over laboratorier er ikke gjengitt i norsk forskrift fordi laboratoriene er spesifikke for hvert land. Rettsakten medfører derfor ikke behov for regelverksendring. Laboratoriet som fjernes fra listen har ikke vært godkjent for bruk av Norge, og derfor har rettsakten ingen økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Den antas heller ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.08.2010
Anvendelsesdato i EU
30.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 392-392
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0435
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro