Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet monensinnatrium (Coxidin)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1095/2008 av 6. november 2008 som endrer forordning (EF) nr. 109/2007 om betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin natrium (Coxidin)

Commission Regulation (EC) No 1095/2008 of 6 November 2008 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the terms of the authorisation of the feed additive monensin sodium (Coxidin)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Tilsetningsstoffet monensin natrium, med handelsnavn Coxidin, er et koksidiostatikum som ved forordning (EF) nr 109/2007 fikk godkjenning for bruk i fôr til slaktekylling og kalkun. Godkjenningen ble gitt til firma Huvepharma NV Belgia for 10 år, fram til 06.02.2017. Firmaet har i tråd med bestemmelser i forordning (EF) nr 1831/2003 nå søkt om endringer i betingelsene for godkjenning. Endringen omfatter en reduksjon i tilbakeholdstida fra tre til ett døgn før slakting. Det er også fastsatt MRL-verdier (høyeste tillatte innhold av stoffet i produkter) for Coxidin. Disse er: 25 ug monensin natrium/kg skinn og fett i våtvekt og 8 ug/kg lever, nyrer og kjøtt i våtvekt. EFSA har vurdert og anbefalt endringen av tilbakeholdstida og MRL-verdiene. Endringen trer i kraft i EU 27.11.2008

Merknader
Norge har unntak fra EUs regelverk når det gjelder koksidostatika. Det er imidlertid på nasjonalt grunnlag godkjent 5 ulike koksidiostatika. Monensin natrium er et av disse stoffene. Norge har imidlertid valgt å følge EUs regelverk på dette området. Konsekvensen av dette er at forskrift av 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer må endres.

Rettsakten medfører ingen endringer i Mattilsynets tilsyn med fjørfeprodusentene. I henhold til EFSAs vurdering skal heller ikke endringen medføre noen konsekvenser for folkehelsa.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.11.2008
Anvendelsesdato i EU
27.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 190-191
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2010
Anvendes fra i Norge
22.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1095
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro