Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende gass, komprimert naturgass og E85

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/488 av 22. mars 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/174 og (EU) 2020/1167 med hensyn til anvendelse av godkjente innovative teknologier i visse personbiler og lette nyttekjøretøy som kan kjøre på flytende gass, komprimert naturgass og E85

Commission Implementing Decision (EU) 2021/488 of 22 March 2021 amending Implementing Decisions (EU) 2020/174 and (EU) 2020/1167 as regards the use of the approved innovative technologies in certain passenger cars and in light commercial vehicles capable of running on liquefied petroleum gas, compressed natural gas and E85

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 9. juli 2020 indgav fabrikanterne Škoda Auto a.s, Ford-Werke GmbH, Groupe Renault, FCA Italy S.p.A, SEAT S.A, Volkswagen AG, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA og OPEL Automobile GmbH en fælles anmodning, jf. artikel 12a i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014, om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/174, således at effektive 12-volts-generatorer, der er godkendt som en innovativ teknologi i henhold til nævnte afgørelse, også kan anvendes i personbiler og lette erhvervskøretøjer, der kan køre på flydende gas (LPG), komprimeret naturgas (CNG) og E85.

(2) Den 11. december 2020 indgav fabrikanterne Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd og Renault SA en fælles anmodning, jf. artikel 12a i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014, om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1167, således at effektive 48 V-motorgeneratorer kombineret med en 48 V/12 V-jævnstrømsomformer, der er godkendt som en innovativ teknologi i henhold til nævnte afgørelse, også kan anvendes i biler med forbrændingsmotorer og visse personbiler og lette erhvervskøretøjer med hybridmotor, der kan køre på LPG, CNG og E85.

(3) Kommissionen har vurderet begge anmodninger i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) 2019/631, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011, gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 (juli 2018-udgaven).

(4) Da begge anmodninger vedrører en præcisering af anvendelsen af innovative teknologier i køretøjer, der kan køre på LPG, CNG og E85, bør anmodningerne behandles i én enkelt gennemførelsesafgørelse.

(5) For så vidt angår begge anmodninger bør det præciseres, at CO2-besparelserne ved de innovative teknologier også kan fastlægges ved montering på køretøjer, der kører på LPG, CNG og E85. Med forbehold af tilføjelsen af visse brændstofspecifikke faktorer anses metoderne til bestemmelse af CO2-besparelserne som fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/174 og (EU) 2020/1167 derfor for hensigtsmæssig til bestemmelse af CO2-besparelserne ved anvendelsen af de pågældende innovative teknologier for køretøjer, der kører på disse brændstoffer.

(6) Da E85 kun er tilgængeligt i begrænset omfang på EU-markedet som helhed, bør der imidlertid ikke skelnes mellem dette brændstof og benzin med henblik på metoderne til bestemmelse af CO2-besparelserne.

(7) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/174 og (EU) 2020/1167 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.03.2021
Anvendelsesdato i EU
12.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet