Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsordning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1190 av 11. august 2020 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/983 om framgangsmåten for utstedelse av det europeiske profesjonskortet og anvendelsen av varslingsordningen i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1190 of 11 August 2020 correcting Implementing Regulation (EU) 2015/983 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the application of the alert mechanism pursuant to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2021)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordningen er en teknisk endring av gjennomføringsforordning 2015/983.

I følge artikkel 20 i Kommisjonens gjennomføringsforordning kan vertsstatens godkjenningsmyndighet fatte en rekke vedtak for søknader om etablering og for midlertidig tjenesteyting som krever forhåndsgodkjenning etter artikkel 7(4) i direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet), herunder forlengelse av gyldigheten av profesjonskort. Artikkel 7(4) i yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjelder kun kontroll av yrkeskvalifikasjoner i visse tilfeller og det skal ikke foretas ny kontroll ved forlengelse av melding om midlertidig tjenesteyting eller nytt profesjonskort. Henvisningen til forlengelse i artikkel 20 i gjennomføringsforordning 2015/983 er derfor ikke relevant. Dette presiseres ved gjennomføringsforordning 2020/1190.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dette er en teknisk endring som retter opp en feil i tidligere gjennomføringsforordning. Gjennomføringsforodning 2015/983 er tatt inn i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og gjennomføringsforordning 2020/1190 vil også bli tatt inn i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses uproblematisk ved at den presiserer en bestemmelse i gjennomføringsforordning 2015/983.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.08.2020
Anvendelsesdato i EU
01.09.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.07.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.01.2022
Anvendes fra i Norge
28.01.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1190
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro