Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 755/2008 av 31. juli 2008 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Commission Regulation (EC) No 755/2008 of 31 July 2008 amending Annex II to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications

Siste nytt

Gjennomføringssak kunngjort av EFTAs overvåkingsorgan 25.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.7.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforodningen endrer vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Den Tsjekkiske republikk, Danmark, Tyskland, Italia, Romania har bedt om at alle sjøfartsyrkene i vedlegg II i direktiv 2005/36/EF tas ut. Nederland har bedt om at to yrker tas ut av vedlegget. Videre har Storbritania anmodet at dets sjøfartsyrker som faller inn under direktiv 2001/25/EF tas ut av punkt 5 i vedlegg II til direktiv 2005/36/EF.

Merknader
Endringen skjer som en følge av at direktiv 2005/45/EF om gjensidig godkjenning av maritime sertifikater, som endrer direktiv 2001/25/EF om gjensidig godkjenning av maritime sertifikater utstedt av EUs medlemsland. Direktiv 2005/45/EF ble vedtatt av EU den 7. september 2005.

Direktiv 2005/36/EF vil ikke gjelde for yrker som kommer inn under direktiv 2001/25/EF.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen ble sendt til høring hos Sjøfartsdirektoratet og de hadde ingen merknader til forordningen.

Vurdering
Kommisjonsforordningen ble sendt på høring til alle departementene som berøres av direktiv 2005/36/EF. Ingen hadde merknader til Kommisjonsforordningen og det var ingen som anså det nødvendig med lov- eller forskriftsendring.

Den anses som EØS-relevant.

Andre opplysninger
EØS-komiteens beslutning nr. 127/2008 om endring av vedlegg VII i EØS-avtalen for å gjennomføre Kommisjonsforordning nr. 755/2008 om endring av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF gjaldt fra 1. juli 2009 i EFTA/EØS-området.

Status
Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner trådte i kraft i EFTA/EØS-landene 1. juli 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2008
Anvendelsesdato i EU
21.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.01.2009
Anvendes fra i Norge
12.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0755
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro