Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/983 av 24. juni 2015 om framgangsmåten for utstedelse av det europeiske profesjonskortet og anvendelsen av varslingsordningen i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/983 of 24 June 2015 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the application of the alert mechanism pursuant to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk vedtak kunngjort 1.3.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2017)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2013/55/EU som moderniserer direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner er det bestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsplikt for visse yrker. Europakommisjonen fikk delegert myndighet til å utarbeide gjennomføringsrettsakter. Profesjonskort er et alternativ som søker kan benytte for å bli raskere godkjent.

Europakommisjonen foreslo 24. juni 2015 en gjennomføringsforordning (2013/983) som gir nærmere regler for prosedyrer for utstedelse av europeisk profesjonskort og bruk av varslingsmekanismer. Reglene om profesjonskort og varslingsmekanismer må sees i sammenheng med andre saksbehandlingsrutiner som følger av yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

Europeisk profesjonskort

Profesjonskort er et alternativ for følgende yrker:

• Sykepleier med ansvarlig for alminnelig pleie

• Farmasøyt (provisorfarmasøyt)

• Fysioterapeut

• Fjellguide

• Eiendomsmegler

Det i forordningen er regler for hvilke ansvarlige myndigheter som skal være involvert i prosessen med profesjonskort. Videre er det regler for hvilken dokumentasjon som skal leveres en søknad, hvordan den skal godkjennes eller verifiseres og hvilke krav som kan stilles til oversettelse. Både hjemstat og vertstat har oppgaver i forbindelse med profesjonskort. For midlertidig tjenesteytelse hvor det i vertstaten ikke er krav til forhåndsgodkjenning vil det være hjemstaten som lager et profesjonskort. Det er også regler for betaling av profesjonskort.

Statene skal utpeke ansvarlig myndighet for hvert av de yrkene som skal være ansvarlig for behandlingen av søknaden om profesjonskort.

Søknad om profesjonskort gjøres via Internal Market Information system (IMI).

Varslingsmekanismer

Etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 56a nr. 1, skal statene varsle de andre statene om yrkesutøvere som har fått begrenset retten til å utøve enkelte yrker. Plikten gjelder for helseyrker, veterinær og yrker med opplæring av mindreårige, inkludert barnehage. Videre skal statene varsle der yrkesutøver har fått dom for bruk av falsk dokumentasjon ved søknad om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Etter forordningen skal statene utpeke ansvarlige myndigheter som kan håndtere utgående og inngående varslinger, ansvarlig myndighet skal ha tilgang til de opplysninger som er gitt i direktivet. Det er opp til statene selv å organisere hvordan de vil organisere mottak av varslinger internt, det kan utpekes en eller flere koordinatorer som kan se de ulike opplysningene og fordele til riktig godkjenningsmyndighet. Forordningen har regler om hvordan den enkelte varsling skal behandles. Det er kun den myndighet som har fått tildelt varslingen som kan åpne den. Det er begrenset hvilken informasjon som varsles, dette kommer også frem i artikkel 56a nr. 2 og 3 i direktivet. Det er krav til når varsling skal skje og når myndighetene skal melde fra om opphør av varsling.

Varslingen skal via Internal Market Information system (IMI). Det åpnes ikke for norsk tilgang til dette systemet før yrkeskvalifikasjonsdirektivet er en del av EØS-avtalen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/983 gjennomføres ved å vise til forordningen i en bestemmelse i forskrift til yrkeskvalifikasjonsloven. Yrkeskvalifikasjonsloven trer i kraft 1. januar 2018, med unntak av bestemmelsene om profesjonskort og varslingsplikt. De reglene trer i kraft når direktiv 2013/55/EU trer i kraft i EØS-avtalen. Dette skjer når alle EØS/EFTA-statene har løftet sine konstitusjonelle forbehold, det forventes at dette vil skje i løpet av våren 2018. Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet tar inn forordningen i sitt regelverk som gjennomfører yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er vanskelig å forutse hvor mange som vil benytte profesjonskort, det vil også variere med de ulike yrkene som er omfattet av ordningen. Det vil være noen økte administrative byrder for ansvarlig myndigheter som hjemstat, samtidig vil godkjenningen være enklere og gå raskere for søkere som har et profesjonskort og som ønsker å etablere seg i Norge. Da har allerede hjemstaten bekreftet en del av informasjonen.

Vurdering
Kommisjonens gjennomføringsforordning gir regler for prosedyren for utstedelse av profesjonskort og varslingsplikt. Forordningen inneholder tekniske regler som følger av direktivet og anses ikke som problematiske.

Selve prinsippet om profesjonskort og varsling er i direktiv 2013/55/EU. Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen i mai 2017, med forbehold om Stortingets samtykke. Foreløpig dato for behandling av Prop. 3 S (2017-2018) om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om endring om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked, er 19. desember 2017.

Forordningen vurderes EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonen vedtok 24. juni 2015 gjennomføringsforordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2015
Anvendelsesdato i EU
18.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 678-693
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av basisdirektivet 2013/55/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
25.05.2016
Høringsfrist
16.09.2016
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0983
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro