Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 279/2009 av 6. april 2009 av om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Commission Regulation (EC) No 279/2009 of 6 April 2009 amending Annex II to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.8.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Endringen i vedlegg II er som en følge av at Slovakia anmodet om å få yrket "tannteknikker" inn på listen over yrker som oppfyller betingelsene i artikkel 11 bokstav c) nr. ii), yrker med opplæring av en særlig struktur. I tillegg anmodet Danmark om å få fjernet yrket "optiker" fra listen i vedlegg II, fordi utdannelsen er oppgradert til eksamensnivå i henhold til artikkel 11 bokstav d), høyere utdanning med minst tre års varighet, men ikke mer enn fire år. Videre anmodet Danmark om å fjerne yrkene "ortopædimekaniker" og "ortopædiskomager", da disse yrkene ikke lenger er å anse som lovregulerte i Danmark.

Vurdering
Kunnskapsdepartementet vil på grunnlag av innspill fra de andre departementene vurdere om det er nødvendig med tilpasningstekst.

Status
Kommisjonsforordningen ble offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende 7. april 2009.

Kunnskapsdepartementet har sendt kommisjonsforordningen på høring til departementer som er berørt av direktiv 2005/36/EF, med høringsfrist 8. mai 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.04.2009
Anvendelsesdato i EU
27.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 1-2
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.08.2010
Anvendes fra i Norge
24.08.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0279
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro