Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/901 av 29. mai 2019 om godkjenning av riboflavin framstilt av Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin framstilt av Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin 5´-fosfat-natriumsalt framstilt av Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (vitamin B2-kilder) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/901 of 29 May 2019 concerning the authorisation of riboflavin produced by Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produced by Bacillus subtilis (DSM 17339 and/or DSM 23984) and riboflavin 5´-phosphate sodium salt produced by Bacillus subtilis (DSM 17339 and/or DSM 23984) (sources of vitamin B2) as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av vitamin B2 kildene riboflavin og riboflavin 5`-fosfat som fôrtilsetningsstoff (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning). Vitamin B2 er godkjent som fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003). Det ene riboflavinet som er søkt godkjent er produsert ved hjelp av en genmodifisert samme av Ashbya gossypii (DSM 23096) og den andre søknaden gjelder riboflavin og riboflavin 5’-fosfat produsert ved hjelp av to stammer av genmodifisert Bacillus subtilis (DSM 17339 og DSM 23984). De er foreslått godkjent for alle dyr. Riboflavin og riboflavin 5’-fosfat produsert ved hjelp av to stammer av genmodifisert Bacillus subtilis (DSM 17339 og DSM 23984) er også foreslått godkjent for bruk i drikkevann. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. De inneholder ikke rester fra mikroorganismene eller rekombinant DNA. Det er foreslått en overgangsperiode hvor det er anledning å omsette produktene med nåværende merking.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget med relevante departementer og Mattilsynet har vurdert rettsakten. De fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2019
Anvendelsesdato i EU
23.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.10.2019
Anvendes fra i Norge
15.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0901
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro