Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/62 av 14. desember 2016 om godkjenning av 3-(metylthio)propionaldehyd, metyl-3-(methylthio)propionat, allylthiol, dimetylsulfid, dibutylsulfid, diallyldisulfid, diallyltrisulfid, dimetyltrisulfid, dipropyldisulfid, allylisothiocyanat, dimethyldisulfid, 2-metylbenzen-1-thiol, S-metyl-butanethioat, allylmetyldisulfid, 3-(methylthio)propan-1-ol, 3-(metylthio)hexan-1-ol, 1-propan-1-thiol, diallylsulfid, 2,4-dithiapentan, 2-metyl-2-(methyldithio)propanal, 2-metylpropan-1-thiol, metylsulfinylmetan, propan-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan og 2-metyl-4-propyl-1,3-oxathian som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/62 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 3-(methylthio) propionaldehyde, methyl 3-(methylthio) propionate, allylthiol, dimethyl sulfide, dibutyl sulfide, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, dimethyl trisulfide, dipropyl disulfide, allyl isothiocyanate, dimethyl disulfide, 2-methylbenzene-1-thiol, S-methyl butanethioate, allyl methyl disulfide, 3-(methylthio) propan-1-ol, 3-(methylthio) hexan-1-ol, 1-propane-1-thiol, diallyl sulfide, 2,4-dithiapentane, 2-methyl-2-(methyldithio) propanal, 2-methylpropane-1-thiol, methylsulfinyl methane, propane-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolane and 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2017)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder regodkjenning av 25 smaksstoffer som er søkt regodkjenning til alle dyreslag. Stoffene vurderes å være trygge i bruk, og er samtidig godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Ved merking av preparatene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter. For de to stoffene allyl isothiocyanate and 2-methylpropane-1-thiol er det bekymringer for at ADI i befolkningen vil overskrides på sikt og det er derfor satt maksimumsgrense for disse stoffene. For alle andre smaksstoffer i denne gruppen er det bare gitt anbefaling om maksimumsinnhold. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden dette er søknad om en regodkjenninger, blir det gitt en overgangsperiode. EFSA har vurdert preparatene som trygge for folkehelse, dyrehelse og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matormrådet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalger fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Regodkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarer der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervarer brukes opp på gitte betingelser, som er god ressursutnyttelse.

Status
Rettsakteb er drøftet i Europakommisjonens faste komite for planter, dyr næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert i møte i september 2016. Den er nå fastsatt som en forordning i EU og treri karft der 6. februar 2017. Den vil tre i kraft noe senere i Norge, da rettsakten må innlemmes i EØS-avtalen først. Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro