Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjenomføringsforordning (EU) nr. 304/2014 av 25. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faesium DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 304/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of the preparations of Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 and Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av et mikrobiologisk ensileringsmiddel til bruk for alle dyrearter. Preparatet består av levedyktige celler, og mikroorganismene er ikke genmodifiserte. Preparatet er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoff, og i den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. EFSA har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt å bruke og at det kan bedre ensileringsprosessen og surfôrkvaliteten. Mikroorganismene er godkjent hver for seg og kan benyttes enkeltvis eller i blanding. For å sikre effekt er det er angitt minimumsdosering hvis de benyttes enkeltvis. Analysemetode er angitt. Det er angitt en overgangsordning slik at preparater som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. april 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da tilsvarende preparatet allerede finnes på markedet får ikke godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det praktisk og økonomisk at preparater som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.03.2014
Anvendelsesdato i EU
15.04.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2014
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro