Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1061 av 2. juli 2015 om godkjenningen av ascorbinsyre, natrium-ascorbylfosfat, natrium-kalsium-ascorbylfosfat, natrium-ascorbat, kalsium-ascorbat og ascorbyl-palmitat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1061 of 2 July 2015 concerning the authorisation of ascorbic acid, sodium ascorbyl phosphate, sodium calcium ascorbyl phosphate, sodium ascorbate, calcium ascorbate and ascorbyl palmitate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gir re-godkjenning til tre ascorbinsyrepreparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. De er ascorbinsyre, natrium-ascorbylfosfat og natrium-kalsium-ascorbylfosfat. Det er i tillegg godkjent å utvide bruksområdet for ascorbinsyre til å gjelde som C-vitaminkilde tilsatt i drikkevann. Ved merking av disse preparatene kan "Vitamin C" angis sammen med det kjemiske navnet. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknadene og finner at preparatene er trygge i bruk og har vitamin C-effekt i fôr til alle dyrearter. Ascorbinsyre kan trygt tilsettes drikkevann til landdyr. Det er ikke satt grenseverdier for innhold av preparatene hverken i fôr eller drikkevann.

Det er samtidig gitt re-godkjenning av fire ascorbinsyrepreparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Antioksidanter. De er ascorbvinsyre (her også), natrium-ascorbat, kalsium-ascorbat og ascorbyl-palmitat. Det er ikke satt grenseverdier for tilsetning av noen av preparatene i fôr til noen dyrearter. EFSA har vurdert dem som trygge i bruk og at de har antioksidativ effekt. Med unntak av ascorbinsyre, som beholder sitt identifikasjonsnr. som vitamin, har de andre preparatene identifikasjons nr. som antioksidanter.

Det er ikke foretatt endringer i preparatene fra den opprinnelige godkjenningen, og de har derfor fått en overgangsperiode. Da kan lagervare av preparatene og premikser og fôrblandinger der de inngår, som er produsert etter tidligere regelverk, brukes opp innen en viss tid og på visse betingelser. Tilsetning av ascorbinsyre i drikkevann foretar bonden elle den som fôrer dyrene selv. Preparatet skal være merket til slik bruk.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 23. juli 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke gi konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før, og restlagre fra tidligere godkjenning kan brukes opp innen en gitt tidsfrist. Det gir god ressursutnyttelse for alle parter. Tilsetting av ascorbinsyre som C-vitaminklide i drikkevann til landdyr, er det bøndene selv som gjør. En må være oppmerksom på at tilsetning både i fôr og drikkevann samtidig kan medføre overforbruk. Det er ikke direkte skadelig for dyra, men gir unødvendige kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette er en re-godkjenning og bruken av preparatene som fôrtilsetningsstoff vil være som før med unntak av ascorbinsyre. Den kan også tilsettes som C-vitaminkilde i drikkevann til landdyr. Selv om det ikke er satt grenseverdier for tillatt innhold av noen av preparatene, vil det ikke medføre fare om ascorbinsyre finnes både i fôr og drikkevann. Men det vil bli en unødvendig kostnad og være sløsing med preparatet. Når "Vitamin C" -betegnelsen nå kan brukes sammen med det kjemiske navnet ved merking av de tre preparatene, som blir godkjent i den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm., er det enklere for brukerne å vite hvilket preparat dette er.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2015
Anvendelsesdato i EU
23.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1061
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro