Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2382 av 17. desember 2015 om godkjenningen av preparatet alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) produsert ved hjelp av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glukanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 120604) som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner og mindre fjørfearter som verpere (innehaver av godkjenningen Kerry Ingredients and Flavours)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2382 of 17 December 2015 concerning the authorisation of the preparation of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for laying hens and minor poultry species for laying (holder of the authorisation Kerry Ingredients and Flavours)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et enzympreparat, framstilt ved hjelp av to ulike mikroorganismer, og begge stammene som er benyttet er genmodifiserte. Preparatet ble godkjent som fôrtilsetningsstoff til livkylling, slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt i 2012. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenseverdier for minste tillatte innhold av de to mikroorganismene for at preparatet skal ha ønsket effekt. Videre er det anbefalt en største tillatte dosering. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert utvidelsen av bruksområdet, og finner preparatet trygt til flere formål i fjørfefôringen. Nå gjelder det verpehøner og verpere av andre mindre fjørfeartrer. Det har potensial til å øke eggvekten hos verpefjørfe.

Rettsaktforslag ble diskutert på flere møter i PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert der i november. Nå er det fastsatt som en forordning, og den utvidede godkjenningen gjelder til 7. januar 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får tilgang til et enzympreparat som har flere anvendelsesområder enn i dag. Det kan være ressurssparende, da det samme preparatet kan brukes i mange ulike fjørfefôrblandinger.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Større bruksområde for et enzympreparat kan føre til at andre mindre anvendelige preparater kan erstattes, og dermed være ressurssparende for fjørfefôrprodusentene. At anbefalt mengder for største innhold er angitt, er en god rettesnor for industrien, selv om minste tillatte innhold også er fastsatt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2015
Anvendelsesdato i EU
07.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 157-159
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2382
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro