Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/462 av 20. mars 2018 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for L-ergotionein som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/462 of 20 March authorising an extension of use of L-ergothioneine as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat.

Syntetisk L-ergotionein er tidligere godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd, ved angitte bruksbetingelser. Ingrediensen er inkludert i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Rettsakten vil endre bruksbetingelsene for L-ergothionein i unionslisten over ny mat, slik at L-ergothionein også kan brukes som ingrediens i alkoholfrie drikker, i barer med korn, melkebaserte drikker, ferske melkeprodukter og sjokolade, under gitte bruksbetingelser (maksimumsgrenser og betegnelse).

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkårene for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av utvidet bruk av L-ergothionein er gitt med grunnlag i en uttalelse fra "European Food Safety Authority" (EFSA) publisert 13. november 2017, hvor EFSA konkluderer med at bruk av L-ergotionein i de nevnte matvarekategoriene er helsemessig trygt ved angitte bruksbetingelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.03.2018
Anvendelsesdato i EU
10.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2018
Anvendes fra i Norge
10.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0462
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro