Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/916 av 1. juli 2020 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for xylo-oligosakkarider som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/916 of 1 July 2020 authorising the extension of use of xylo-oligosaccharides as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen.

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3) I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen forelægge et udkast til gennemførelsesretsakt om tilladelse til markedsføring i Unionen af en ny fødevare og om ajourføring af EU-listen.

(4) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1648 blev det tilladt at markedsføre xylo-oligosaccharider som en ny fødevare under forordning (EU) 2015/2283 i en række fødevarekategorier på EU-markedet, f.eks. brød, morgenmadscerealier, kiks, drikkevarer baseret på soja, yoghurt, frugtsmørepålæg og chokoladevarer til den almindelige befolkning.

(5) Den 25. november 2019 indgav virksomheden Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltd. en ansøgning til Kommissionen om at ændre anvendelsesbetingelserne for den nye fødevare xylo-oligosaccharider, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283, I ansøgningen blev der anmodet om at udvide anvendelsen af xylo-oligosaccharider i kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF beregnet til den almindelige voksne befolkning til et maksimalt anvendelsesniveau på 2 g om dagen.

(6) Kommissionen finder det unødvendigt, at lade Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) udføre en sikkerhedsevaluering af den aktuelle ansøgning, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283, da den foreslåede udvidelse af anvendelsen af xylo-oligosaccharider er omfattet af den sikkerhedsvurdering, der er foretaget af autoriteten, og som ligger til grund for godkendelsen af xylo-oligosaccharider ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1648.

(7) I udtalelsen gennemførte autoriteten en konservativ eksponeringsvurdering, idet det højeste forventede daglige indtag blev benyttet ud fra den antagelse, at en person ville indtage alle de foreslåede fødevarer, der indeholdt den maksimalt tilsatte mængde xylo-oligosaccharider. På grundlag af denne eksponeringsvurdering konkluderede autoriteten, at det højeste forventede daglige indtag på 7,7 g xylo-oligosaccharider stadig ligger langt under både det daglige indtag på 10-12 g xylo-oligosaccharider, der var forbundet med akutte og forbigående mave-tarm-virkninger i humane kliniske interventionsundersøgelser, og diætreferenceværdien på 25 g kostfibre om dagen for den almindelige voksne befolkning, som autoriteten tidligere havde fastsat.

(8) Indtaget fra den foreslåede udvidelse af anvendelsen af xylo-oligosaccharider i kosttilskud til 2 g om dagen, sammenholdt med det højeste indtag på 7,7 g xylo-oligosaccharider fra de nuværende godkendte anvendelser som en ny fødevare kan medføre et samlet maksimalt indtag på 9,7 g xylo-oligosaccharider om dagen. Det samlede indtag vil også være under både indtaget på 10-12 g xylo-oligosaccharider, der var forbundet med akutte og forbigående mave-tarm-virkninger i humane kliniske interventionsundersøgelser, og diætreferenceværdien på 25 g kostfibre om dagen for den almindelige voksne befolkning, som autoriteten tidligere havde fastsat.

(9) Oplysningerne i ansøgningen og autoritetens videnskabelige udtalelse kombineret med ovenstående betragtninger giver tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at den foreslåede udvidelse af anvendelsen af den nye fødevare »xylo-oligosaccharider« er i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283.

(10) Anvendelsesbetingelserne for xylo-oligosaccharider i EU-listen over godkendte nye fødevarer bør derfor ændres ved at medtage anvendelsen af xylo-oligosaccharider i kosttilskud for den voksne befolkning.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.07.2020
Anvendelsesdato i EU
22.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet