Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/307 av 21. februar 2017 om godkjenningen av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter unntatt hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/307 of 21 February 2017 concerning the authorisation of dry grape extract of Vitis vinifera spp. vinifera as a feed additive for all animal species except for dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2017)

Sammendrag av innhold
Saken ble diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF).

Det er søkt om regodkjenning av drueekstrakt som sensorisk tilsetningsstoff til bruk for alle dyreslag, unntatt hund. Stoffet vurderes til å være trygt i bruk, og er samtidig et godkjent smaksstoff i mat med dokumentert effekt. Europakommisjonen har ansett denne regodkjenningen som prinsipiell, siden det forventes flere søknader om godkjenning av botaniske preparater. Det har vært diskutert klassifisering av slike preparater, og det er nå landet på å bruke den samme klassifiseringen som Europarådets Ekspertkomité for smaksstoffer.

Ved merking av preparatene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, unntatt hund, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Anbefalte grenser varierer mellom dyrearter og stoffer i gruppen. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er re-godkjenning blir det gitt en overgangsperiode. EFSA har vurdert preparatene som trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasnin

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.02.2017
Anvendelsesdato i EU
14.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0307
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro