Godkjenning av thaumatin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 869/2012 af 24. september 2012 om godkjenning av thaumatin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 869/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of thaumatin as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av et smaksstoff, thaumatin, som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter, dvs. både landdyr og akvatiske dyr. Preparatet er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer. Søknaden om re-godkjenning er vurdert av Euroepan Food Safety Authority (EFSA), som finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse/fiskehelse og miljøet. Det er ikke satt grenser for tillatt innhold av thaumatin i fôr, men det er anbefalt en dosering på inntil 5 mg/kg fullfôr. Det er angitt analysemetode for preparatet. Preparatet er ikke endret siden den opprinnelige godkjenningen ble gitt, men betingelsene for godkjenning er noe endret. Det er imidlertid tillatt å merke og omsette thaumatin eller fôrvarer som inneholder preparatet, i tråd med den tidligere godkjenningen, fram til 25. mai 2013. Slik får virksomhetene bedre tid til å tilpasse seg, da emballasje og etiketter gjerne produseres i store mengder om gangen. Fôrvarer som inneholder thaumatin, produsert og merket etter tidligere regelverk, før 25. mai 2013, kan omsettes til lagerbeholdningen er oppbrukt. Fôrvarer produsert etter 25. mai 2013 skal merkes og omsettes i tråd med denne rettsakten.Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får fortsatt anledning til å bruke preparatet, og kan videre bruke opp både etiketter, emballasje og lagervare der preparatet inngår, selv om det er godkjent etter tidligere regelverk på området, fram til 25. mai 2013. Dette er en god løsning, der eksisterende varer utnyttes, og en sparer ressurser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.09.2012
Anvendelsesdato i EU
25.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 51-53
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2013
Anvendes fra i Norge
21.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0869
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro