Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/252 av 21. februar 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167 med sikte på å spesifisere de prøvingskravene som skal anvendes på en 48 V effektiv motorgenerator som er integrert i girkassehuset og kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer

Commission Implementing Decision (EU) 2022/252 of 21 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2020/1167 in order to specify the testing requirements to be applied to a 48 Volt efficient motor generator integrated in the transmission housing and combined with a 48 Volt/12 Volt DC/DC converter

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2022)

Sammendrag av innhold
Den 24 mai 2021 sendte leverandøren ZF Fridrichshafen AG en søknad om godkjennelse som en innovativ teknologi av en teknologi som er brukt i en 48V effektiv motorgenerator med en 48V/12V DC /DC-omformer for bruk i visse personbiler og lette nyttekjøretøyer med hybridmotor med ikke ekstern oppladning (NOVC-HEVer). Teknologien er godkjent som en innovativ teknologi i henhold til forordning (EU) 2019/631 ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167.

Teknologien spesifisert i søknaden er en 48 V motorgenerator som er direkte koblet til transmisjonens inngangsaksel, dvs. en integrert startgenerator som gjør det mulig å redusere de mekaniske tapene som oppstår mellom drivkilden og generatoren. Teknologien har også vist seg å gi høy effektivitet. Det bør derfor betraktes som en innovativ teknologi som miljøinnovasjonskode 32 kan brukes på.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordning 2019/631 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen blir jf. tidligere avklaringer ikke forelagt noe Spesialutvalg for vurdering.

Vurdering
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 21. februar 2022 og trådte i kraft i EU 10. mars 2022.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, endringsforskrift vedtatt samme dag. Form 1 sendt ESA 24.09.22.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.02.2022
Anvendelsesdato i EU
10.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.09.2022
Anvendes fra i Norge
23.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0252
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro