Godkjenning av sinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2013 av 1. juli 2013 om godkjenning av sinkchelat av methionin (1:2) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 636/2013 of 1 July 2013 concerning the authorisation of zinc chelate of methionine (1:2) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et chelatpreparat av methionin sink. Tidligere er preparatet godkjent som en kilde for aminosyren methionin til drøvtyggere. Preparatet består av aminosyren methionin og mikromineralet sink, og bruksområdet er utvidet til å være en kilde for sink i fôr til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Anvendelsen av preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Likeså at det er en effektiv kilde for sinktilførsel i fôret til alle dyrearter. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen gjelder preparatet sinkchelat av methionin (1:2). Det framstilles i melform og skal inneholde minst 78 % DL-methionin og mellom 17,5 % og 18,5 % sink. Preparatet skal alltid blandes inn i fôret i form av premiks. Videre skal en ta hensyn til methionintilførselen via fôret, når en tilsetter dette preparatet. Tillatt største innhold av sink i fullfôr er på samme nivåer som for andre godkjente sinkpreparater, og de er: 250 mg/kg fullfôr til kjæledyr, 200 mg/kg i fiskefôr, 150 mg/kg i fullfôr til andre dyrearter og i melkeerstatning 200 mg/kg, både når den gis som eneste fôr eller som tilskuddsfôr.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 22. juli 2023. Den er gitt til preparatet og er ikke knyttet et spesielt firma.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Godkjenningen av dette preparatet fører til at fôrindustrien får flere sinkpreparater til samme formål å velge blant. Flere sinkkilder er allerede godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, og grenseverdiene for største tillatte innhold i fôr er ikke endret. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte bedriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da det allerede er godkjent flere sinkkilder til bruk i fôr til alle dyrearter, vil det være opp til fôrindustrien om de tar i bruk dette preparatet. Da preparatet inneholder både methionin og sink må vurderingen av bruk også ta hensyn til dyras behov for methionin. Det varierer mellom dyrearter, og behovet for tilsetning vil avhenge av hvilke råvarer som inngår i fôrblandingene. Godkjenningen medfører uansett flere valgmuligheter for sinkkilde i fôr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten i er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2013
Anvendelsesdato i EU
22.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 66-68
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.01.2014
Anvendes fra i Norge
20.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0636
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro