Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/147 av 3. februar 2020 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr og endring av forordning (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 1288/2004 og (EF) nr. 1811/2005 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/147 of 3. February 2020 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for weaned piglets, sows and dairy cows and amending Regulations (EC) No 2148/2004, No 1288/2004 and No 1811/2005 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Det tarmstabiliserende midlet Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407) er godkjent som avlteknisk fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for avvent smågris, purker og melkekyr, og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i samme gruppe. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.02.2020
Anvendelsesdato i EU
24.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2020
Anvendes fra i Norge
06.11.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0147
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro