Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/892 av 28. mai 2019 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin unntatt avvente smågriser, og purker og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/892 of 28 May 2019 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for all pigs other than weaned piglets and sows and all minor porcine species (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1079) som fôrtilsetningsstoff (kategori: avltekniske tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: midler som stabiliserer tarmfloraen). Preparatet er fra før godkjent for avvent smågris, purker, oppfôringskylling og mindre utbredte svinearter til oppfôring, og er nå søkt godkjent for alle svinearter. EFSA vurderer preparatet å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2019
Anvendelsesdato i EU
18.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.10.2019
Anvendes fra i Norge
15.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0892
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro