Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff til fôr til avlskaniner og slaktekaniner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011 av 31. mai 2011 om godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff til fôr til avlskaniner og slaktekaniner (innehaver av godkjenningen er Alpharma Belgium BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999 og (EF) nr. 1800/2004

Commission Implementing Regulation (EU) No 532/2011 of 31 May 2011 concerning the authorisation of robenidine hydrochloride as a feed additive for rabbits for breeding and rabbits for fattening (holder of authorisation Alpharma Belgium BVBA) and amending Regulations (EC) No 2430/1999 and (EC) No 1800/2004

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler regodkjenning av et koksidiostatikum, robenidine hydroklorid, med handelsnavn Cycostat 66G, som fôrtilsetningsstoff til kaniner. Preparatet er klassifisert i kategorien Koksidiostatika og histomonostatika og har identifikasjonsnr. 5 1 758. Det er tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det "gamle" tilsetningsstoff-regelverket, både til avls- og slaktekanin og er nå søkt regodkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2003, det "nye" fôrtilsetningsstoff-regelverket, til samme formål.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert regodkjenningssøknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Cycostat 66G har også ønsket effekt ved å forebygge mot koksidiose hos kaniner. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks, og det skal ikke brukes i fôrblandinger som inneholder andre koksidiostatika. Innehaveren av godkjenningen pålegges å opprette og gjennomføre et overvåkingsprogram for mulig utvikling av resistens mot Eimeria spp. Tilbakeholdelsestida på 5 dager for bruk av preparatet er opprettholdt. Grensene for største tillatte innhold av rester av preparatet i næringsmidler, MRL-verdiene, er også videreført. De er 200 µg/kg lever og nyre og 100 µg/kg alt annet vev, i våtvekt.

Siden sammensetningen og bruksområdet for preparatet er uendret, er det i en overgangsperiode tillatt å bruke premiks og fôrblandinger der det inngår, merket i samsvar med tidligere godkjenning, inntil lagervaren er brukt opp.

Godkjenningen av Cycostat 66G er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 21. juni 2021.

Merknader
Rettsakten krever ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Cycostat 66G er et koksidiostatikum som ikke er godkjent i Norge. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika til bruk i fôrvarer. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og den sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgivning av regelverket som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994. Ved ikrafttredelse av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser" fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket (STIL) i 1987. Dette regelverket omfatter fem godkjente koksidiostatika. Regelverket er videreført, slik at det bare er de fem godkjente koksidiostatika som fortsatt er godkjent i Norge. Cycostat 66G er ikke blant disse.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden preparatet ikke er godkjent i Norge, vil rettsakten ikke få noen konsekvenser. Mattilsynet sender likevel informasjon om rettsakten til relevante organisasjoner og til fôrindustrien, slik at de holdes orientert om EUs regelverk, selv om preparatet ikke er godkjent i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel på bakgrunn av unntaket Norge har i EØS-avtalen for koksidiostatika som fôrtilsetningsstoff.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2011
Anvendelsesdato i EU
21.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 150-153
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0532
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro