Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/724 av 5. mai 2015 om godkjenningen av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/724 of 5 May 2015 concerning the authorisation of retinyl acetate, retinyl palmitate and retinyl propionate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler re-godkjenning av tre vitamin A-preparater som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter. Preparatene er likeverdige, og alle er en effektiv kilde for vitamin A til alle dyrearter. Endringer fra den tidligere godkjenningen er at grenseverdiene for største tillatte innhold i fôret til noen dyrearter/produksjoner er redusert. Det skyldes at European Food Safety Authority, EFSA, vurderer det til å kunne være en viss fare for at vitamin A-innholdet i kostholdet til små barn kan bli for høyt. Vitamin A overføres fra fôr til melk og egg, men i mindre grad til kjøtt. Det er fortsatt ikke grenseverdier for innholdet av vitamin A i fôret til akvatiske dyr, pelsdyr og kjæledyr. Reduksjonen i grenseverdien for største tillatte innhold gjelder fôr til lakterende drøvtyggere og verpefjørfe, og for alle arter er innholdet er nøye spesifisert både mht. dyreart, alder og om det er slaktedyr eller livdyr. Preparatene skal blandes inn i fôret i form av premiks, og det er ikke tillatt å tilsette vitamin A i drikkevannet. Tilsettes flere av preparatene i fôr samtidig, skal ikke innholdet av dem tilsammen overstige den fastsatte grenseverdien.

Siden det ikke er foretatt endringer i preparatene fra den opprinnelige godkjenningen ble gitt, er det foreslått en overgangsperiode, der eksisterende lager av preparatene og premiks og fôr der de inngår, på visse betingelser, kan brukes opp innen en gitt dato.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 26. mai 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke de samme preparatene som tidligere, og med overgangsordningen som er foreslått, kan også restlageret, produsert ut fra tidligere godkjenning, på visse betingelser brukes opp. Det er en ressursvennlig og god løsning for alle. Å redusere den tilsatt mengden i fôr til melkekuer og verpehøner kan føre til en liten kostnadsreduksjon for industrien. Da det fortsatt ikke er grenseverdier for vitamin A-innhold i fiskefôr, står industrien friere i bruken av vegetabilske råvarer med lavt vitamin A-innhold. Det kan fortsatt kompenseres med tilsatt vitaminmengde i fôret. Overforbruk anser ikke Mattilsynet vil bli et problem framover heller.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima-og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholdet i rettsakten ble drøftet med fôrindustrien, som finner de foreslåtte grenseverdiene for største tillatte innhold av vitamin A akseptable. Reduksjonen som er foretatt for melkeku-og verpehønefôr er ikke større enn at dagens fôrrasjoner fortsatt vil dekke dyras behov for vitamin A. Spesifiseringen for innhold i fôr til ulike dyrearter og produksjoner er nødvendig og bra. Likeså at vitaminet ikke skal tilsettes drikkevann, for preparater med grenseverdier kan det være et problem, da vannopptaket hos dyr i mellom varierer mye. Mattilsynet ser det som positivt at det fortsatt ikke er grenseverdier for vitamin A-innhold i fiskefôr. At vitamin A-innholdet i melk og egg blir redusert med de nye grenseveridene, anser Mattilsynet at ikke får betydelige konsekvenser. Men det er ingen fordel for vårt kosthold, der for mye vitamin A ikke er et problem.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.05.2015
Anvendelsesdato i EU
26.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2015
Anvendes fra i Norge
08.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0724
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro