Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/61 av 5. januar 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-glukanase fra Aspergillus niger CBS 120604, et preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanase fra Aspergillus neoniger MUCL 39199, et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/61 of 5 January 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-glucanase from Aspergillus niger CBS 120604, a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase from Aspergillus neoniger MUCL 39199, a preparation of endo-1,4-beta-xylanase from Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 and a preparation of endo-1,4-beta-xylanase from Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 as feed additives for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2023) 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av enzymene endo-1-4-β-glucanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 120604), endo-1,3(4)-β-glucanase produsert ved hjelp av Aspergillus neoniger (MUCL 39199) og endo-1,4-β-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride (MUCL 39203) eller Trichoderma citrinoviride (CBS 614.94) som et teknologisk tilsetningsstoff (ensileringsmiddel) for alle dyrearter. Detter er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og nå er godkjent etter nytt regelverk. EFSA konkluderer med at disse 4 tilsetningsstoffene har et potensiale til å redusere proteinnedbrytingen i løpet av ensileringsprosessen når dette er tilsatt i ulike typer grovfôr. EFSA vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.01.2023
Anvendelsesdato i EU
26.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet