Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/895 av 8. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1290/2008 når det gjelder navnet på godkjenningsinnehaveren for et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/895 of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Fra 12. november 2015 har firmaet Danisco (UK) Ltd. overført markedsrettighetene til et fôrtilsetningsstoff, et mikroorganismepreparat av Lactobacillus rhamnosus og Lactobacillus farciminis, til firmaet STI Biotechnologie. Dette fører til at godkjenningsinnehaveren for preparatet nå er STI Biotechnologie. Preparatet ble godkjent som fôrtilsetningsstoff i 2008. Godkjenningen varer til 2019. Siden preparateter uendret, er det gitt en overgangsperiode. I den perioden kan lagervare av preparatet og premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert før denne rettsakten trer i kraft, brukes opp.

Forslaget til rettsakt ble lagt fram for den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, (PAFF), seksjon fôrvarer i april 2016. Endringen er en formalitet, og det var ingen kommentarer til den i møtet. Endringen er nylig fastsatt som en forordning i EU. Navnendringen er permanent, men godkjenningsperioden for preparatet er den samme som i den opprinnelige godkjenningen, 8. januar 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden det er gitt en overgangsperiode for preparatet, premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert og merket etter opprinnelig godkjenning, der disse kan brukes opp på visse betingelser, får ikke forslaget konsekvenser for fôrindustrien heller.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Endringen av navnet på godkjenningsinnehaveren får ingen praktiske konsekvenser. Det er gitt en overgangsperiode der lagervarer produsert etter opprinnelig godkjenning kan brukes opp. Det er både praktisk og helt forsvarlig, siden preparatet i seg selv er uforandret.

Status
Rettsaktforslag ble lagt fram for PAFF, seksjon fôrvarer og votert over i april 2016. Alle landene var for endringen. Den er nå fastsatt som en forordning i EU, og trer i kraft der tidlig i juli. Den vil tre i kraft noe sener i Norge, da den må innlemmes i EØS-avtalen først.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
29.06.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 20-21
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0895
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro