Godkjenning av preparater av L. plantarum og L. buchneri som fôrtilsetning til dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 868/2011 av 31. august 2011 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og et preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 868/2011 of 31 August 2011 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus plantarum (DSM 21762) and of a preparation of Lactobacillus buchneri (DSM 22963) as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av to mikroorganismepreparater til bruk som ensileringsmiddel i fôr til alle dyrearter. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Preparatet av Lactobacillus plantarum (DSM 21762) har identifikasjonsnr. 1k2071 og preparatet av Lactobacillus buchneri (DSM 22963) 1k2072.

Lactobacillus buchneri ( DSM 21762) er ikke en genmodifisert mikrorgansime. Vurdering til bruk i fiskefôr er ikke gjort. Ensileringsmiddelet skal brukes ved ensilering av gras og grovfôr så dette er ikke aktuelt til fisk.

Preparatene er vurdert av European Food Safty Authority, EFSA, og begge er funnet trygge for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Bruk av Lactobacillus plantarum (DSM 21762) har vist at preparatet bedrer kvaliteten på grassurfôr ved å senke pH og forbedrer konserveringen av fôret. Lactobacillus buchneri (DSM 22963) forbedrer surfôrkvaliteten ved å medvirke til økt produksjon av eddiksyre i surfôret under ensileringen. Det er angitt analysemetode for begge preparatene. Det er fastsatt minste mengde av hvert av preparatene som skal tilsettes ved ensilering, og for begge er den 1x108 KDE/kg (kolonidannende enheter/kg). Det er imidlertid angitt at når et av preparatene brukes i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler, kan minste tilsatte mengde for hvert av preparatene tilpasses dette. Den anbefales å bruke verneutstyr ved håndtering av preparatene.

Godkjenningen av preparatene er gitt i samsvar med vedtak i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 21. september 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Til ensilering av gras/planter til surfôr blir det flere mikrobiologiske preparater å velge blant. At de kan kombineres kan være en fordel, avhengig av plantematerialet som skal ensileres. Preparatene er imidlertid arbeidskrevende i bruk, så i praksis vil bruken neppe få stort omfang hos oss.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.08.2011
Anvendelsesdato i EU
21.09.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 213-215
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0868
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro