Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 av 9. november 2016 om godkjenning av et preparat av dolomittmagnesium for melkekyr og andre drøvtyggere for melkeproduksjon, avvendte smågrisar og for oppfôringssvin, og et preparat av montmorillonitt-illitt for alle dyrearter, som fôrtilsetningsstoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1964 of 9 November 2016 concerning the authorisations of a preparation of dolomite-magnesite for dairy cows and other ruminants for dairy production, weaned piglets and pigs for fattening and a preparation of montmorillonite-illite for all animal species as feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning for preparatene dolomittmagnesium og mo montmorillonitt-illitt i kategorien «Tekniske tilsetningsstoffer», gruppen “Antiklumpemidler”. Montmorillonitt-illitt er også søkt godkjent I gruppen “Bindemidler”. Preparatene skal merkes med at de har høyt innhold av inert jern. Det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk. Begge preparatene er vurdert av EFSA til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2016
Anvendelsesdato i EU
30.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.03.2017
Anvendes fra i Norge
27.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1964
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro