Godkjenning av praparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1065/2012 av 13. november 2012 om godkjenning av preparater av Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944) som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1065/2012 of 13 November 2012 concerning the authorisation of preparations of Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 and ATCC 55944) as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av flere preparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatene er klassifiserte i kategorien "Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen "Ensileringsmidler". Preparatene er godkjente til alle dyrearter, men er bare vurdert til ensilering av grovfôr.The European Food Safety Authority (EFSA) konkluderte at preparater av Lactobacillus plantarum DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944 er trygge for dyrehelse, folkehelse og for miljøet. Preparater av Lactobacillus plantarum DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U og NCIMB 30094 kan forbedre ensilering av alle typer grovfôr ved å øke tørrstoffenes holdbarhet og senke pH-verdien. Preparatet av Lactobacillus plantarum VTT E-78076 kan forbedre ensilering av materiale som er lett eller moderat vanskelig å ensilere, ved å senke pH-verdien og innholdet av ammoniakk-nitrogen. Preparater av Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944 kan forbedre ensilering av materialer, som er lett å ensilere, ved å senke pH-verdien og tørrstofftapet. Det er gitt en overgangsperiode for bruk av preparatene og fôr med disse som er produsert og merket før 4. juni 2013 i samsvar med de regler som gjelder før 4. desember 2012 i EU, så berørte parter kan forberede seg på å oppfylle de nye kravene.

Godkjenningen har varighet til 4. desember 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien har tatt eller vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 4. desember 2022.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2012
Anvendelsesdato i EU
04.12.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 16-23
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.04.2013
Anvendes fra i Norge
05.04.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1065
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro