Godkjenning av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff til dyrefôr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 514/2010 av 15. juni 2010 om godkjenning av Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

Commission Regulation (EU) No 514/2010 of 15 June 2010 concerning the authorisation of Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning til mikroorganismen Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter. Produktet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler og har identifikasjonsnr. 1k2101. Godkjenningen er gitt fram til 6. juli 2020 og er ikke knyttet til noe spesielt firma. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De har vurdert bruksområde og anlysemetode og finner dem akseptable. Det stilles krav om at det ved bruk skal være et minste innhold av tilsetningsstoffet på 1x108 KDE/kg organisk materiale. Det anbefales videre å bruke verneutstyr ved håndtering av preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II.

Mikroorganismepreparatet har til hensikt å bedre surfôrgjæringen ved ensilering av ulike organiske materialer. I størst utstrekning vil det bli brukt til ensilering av planteprodukter. God surfôrgjæring bedrer kvaliteten på surfôret og gjør at fôrutnyttelsen forbedres. Det er allerede flere tilsvarende preparater i markedet, og godkjenningen av dette preparatet vil øke valgmulighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.
Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2010
Anvendelsesdato i EU
06.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 194-195
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0514
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro