Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/151 av 4. februar 2020 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle svineartar meinte for slakt eller avl, men ikkje til purker, alle fugleartar, alle fiskeartar og alle krepsdyr, og om oppheving av forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG, som er representert i Unionen av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/151 of 4 February 2020 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 as a feed additive for all porcine species for fattening and for breeding other than sows, all birds, all fish and all crustaceans and repealing Regulations (EC) No 911/2009, (EU) No 1120/2010 and (EU) No 212/2011 and Implementing Regulations (EU) No 95/2013, (EU) No 413/2013 and (EU) 2017/2299 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented in the Union by Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet og utvidet godkjenning av Bactocell, et tilsetningsstoff bestående av levende celler av Pediococcus acidilactici (CNCM I-4622) og er fra før godkjent som avltenisk tilsetningsstoff i gruppen andre avltekniske tilsetningsstoffer. Det har positiv effekt på vekst for reker, laksefisk og andre fisk. Godkjenningen er nå søkt fornyet, og utvidet til å gjelde alle krepsdyr. Bactocell er også foreslått fornyet og utvidet godkjent som middel som stabiliserer tarmfloraen for alle svinarter til slakt og avl (utenom purker) og alle fugler. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å fortsatt være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har også effekt over det gitte minimumsinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2020
Anvendelsesdato i EU
25.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0151
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro