Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2260 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) 910/2009, (EF) 911/2009, (EU) 1120/2010, (EU) 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 95/2013 og (EU) 413/2013 hva angår navnet på innehaveren av godkjennelsen av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2260 of 15 December 2016 amending Regulations (EC) No 226/2007, (EC) No 1293/2008, (EC) No 910/2009, (EC) No 911/2009, (EU) No 1120/2010, (EU) No 212/2011 and Implementing Regulations (EU) No 95/2013 and (EU) No 413/2013 as regards the name of the holder of the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M and Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Dette er en formalitetssak. Lallemand SAS har vært innehaver av godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-1077 som fôrtilsetningsstoff. Markedsrettighetene er nå overført til firmaet Danstar Ferment AG. Lagervare av preparatene og premikser der det inngår, produsert og merket etter tidligere godkjenning, kan brukes opp på visse betingelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.Siden det er gitt en overgangsperiode for preparatet og produkter der det inngår, og i den kan lagervare med "gamle" merkeopplysninger brukes opp får det heller ingen konsekvenser for fôrindustrien eller brukerne av fôr som inneholder preparatet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen av navn på godkjenningsinnehaver får ingen praktiske konsekvenser. Det er gitt en overgangsperiode der lagervare av preparatet, premix og fôrblandinger der det inngår, merket med opplysninger fra den opprinnelige godkjenningen, kan brukes opp. Dette er helt forsvarlig, siden preparatet i seg selv er uforandret. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2016
Anvendelsesdato i EU
05.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2260
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro