Godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1459 av 2. september 2022 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 som gjelder vilkårene for godkjenning av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1459 of 2 September 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/804 as regards the terms of authorisation of the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 as feed additive for all animal species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordning, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2) Anvendelsen af den organiske form for selen produceret af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 som fodertilsætningsstof blev godkendt til alle dyrearter ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/804.

(3) Kommissionen anmodede i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at afgive udtalelse om, hvorvidt godkendelsen af den organiske form for selen produceret af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 som fodertilsætningsstof fortsat opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, hvis disse ændres som foreslået af ansøgeren. Denne ændring består i at øge minimumskoncentrationen af selen i fodertilsætningsstoffet. Ansøgningen var ledsaget af de relevante oplysninger, der lå til grund herfor.

(4) Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 10. november 2021, at den ændring af godkendelsesbetingelserne, som ansøgeren har foreslået, ikke ændrer konklusionerne i de tidligere vurderinger af sikkerheden for målarterne, forbrugerne og miljøet og af fodertilsætningsstoffets effektivitet. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet er farligt ved indånding, men ikke er irriterende for øjne og hud og ikke er hudsensibiliserende. Autoriteten fandt ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) I lyset af autoritetens udtalelse mener Kommissionen derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre skadelige virkninger på menneskers sundhed, navnlig for brugerne af tilsætningsstoffet.

(6) Vurderingen af den ændring af godkendelsesbetingelserne, som ansøgeren har foreslået, viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt.

(7) Gennemførelsesforordning (EU) 2019/804 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.09.2022
Anvendelsesdato i EU
25.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet