Godkjenning av ordningen "REDcert-EU" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/605 av 8. april 2022 om anerkjennelse av den frivillige ordningen "REDcert-EU" for å dokumentere samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2018/2001 for biodrivstoff, flytende biomasse, biomassebrensel, fornybare flytende og gassformige drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse og resirkulert karbonbrensel

Commission Implementing Decision (EU) 2022/605 of 8 April 2022 on the recognition of the “REDcert-EU” voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I direktiv (EU) 2018/2001 fastsættes krav til visse brændstoffer, navnlig biobrændstoffer, flydende biobrændsler, biomassebrændsler, vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, samt genanvendte kulstofbrændsler for at sikre, at de kun medregnes i direktivets mål, hvis de er bæredygtigt produceret og medfører betydelige besparelser af drivhusgasemissioner sammenlignet med fossile brændstoffer. For det første fastsættes der i direktivets artikel 29 bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, mens der i direktivets artikel 26 og i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/807 fastsættes kriterier med henblik på at afgøre, dels hvilke råprodukter til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler har høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, dels hvilke biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler med høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, der under visse omstændigheder kan certificeres som havende lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen. For det andet fastsættes der i direktivets artikel 25, stk. 2, kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og genanvendte kulstofbrændsler, som bruges i transportsektoren. For det tredje kræves det i direktivets artikel 28, stk. 2, at økonomiske aktører i en EU-database skal indlæse oplysninger om gennemførte transaktioner og bæredygtighedsegenskaber ved vedvarende brændstoffer (biobrændstoffer, biogasser og vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse) og genanvendte kulstofbrændsler, som bruges i transportsektoren.

(2) Direktivet indeholder også regler for beregning af det bidrag, som vedvarende elektricitet yder til transportmålene. Navnlig fastsættes der i direktivets artikel 27, stk. 3, regler for en sådan beregning, både når elektriciteten anvendes direkte til elektriske køretøjer, og når den bruges til at producere vedvarende flydende og gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse.

(3) For at kontrollere, at reglerne for biobrændstoffer, flydende biobrændsler, biomassebrændsler, vedvarende flydende og gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, samt genanvendte kulstofbrændsler overholdes, kan medlemsstaterne gøre brug af frivillige ordninger. Frivillige ordninger har spillet en stor rolle i fremskaffelsen af dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne og kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner for biobrændstoffer og flydende biobrændsler under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF. Den rolle, som frivillige ordninger spiller, er blevet udvidet under direktiv (EU) 2018/2001. For det første kan de nu tjene til dokumentation af, at alle produkter produceret af biomasse, herunder gasformige og faste brændsler, opfylder bæredygtighedskriterierne i direktiv (EU) 2018/2001, ligesom de kan levere nøjagtige data om besparelser af drivhusgasemissioner. For det andet kan de tjene til dokumentation af, at vedvarende flydende og gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og genanvendte kulstofbrændsler opfylder kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner. For det tredje kan de tjene til dokumentation af overholdelsen af de regler for beregning af andelen af vedvarende elektricitet i transportsektoren, der er fastsat ved artikel 27, stk. 3, i direktiv (EU) 2018/2001. For det fjerde kan de tjene til dokumentation af, at økonomiske aktører indlæser nøjagtige oplysninger i EU-databasen eller den nationale database om visse vedvarende brændstoffer og genanvendte kulstofbrændsler, som anvendes i transportsektoren, jf. artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2018/2001. For det femte kan de bruges til certificering af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen. Kommissionen kan beslutte, at disse frivillige nationale eller internationale ordninger kan tjene alle eller nogle af disse formål.

(4) Hvis en økonomisk aktør fremlægger dokumentation for eller data vedrørende opfyldelse af bæredygtighedskriterierne og kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner, der er indhentet i overensstemmelse med en frivillig ordning anerkendt af Kommissionen, bør medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere dokumentation.

(5) Kommissionen blev første gang fremlagt anmodning om anerkendelse i henhold til direktivets artikel 30, stk. 4, af den frivillige ordning »REDcert-EU« den 15. december 2020. Denne anmodning førte til, at Kommissionen foretog en vurdering af ordningen, hvor der blev konstateret visse forhold, som krævede ændringer. Da der på ny blev fremlagt anmodning den 18. juni 2021, var disse mangler ved ordningen blevet afhjulpet. Ordningen omfatter alle råprodukter, herunder affald og restprodukter, og hele sporbarhedskæden (for så vidt angår biomethan fra produktionsenheden op til forbrugsstedet).

(6) Kommissionens vurdering af den frivillige ordning »REDcert-EU« viste, at ordningen i tilstrækkelig grad lever op til bæredygtighedskriterierne i artikel 29, stk. 2-5, i direktiv (EU) 2018/2001, mens den ligeledes indeholder nøjagtige data om besparelser af drivhusgasemissioner med henblik på artikel 29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001 og anvender en massebalancemetode, der er i overensstemmelse med kravene i artikel 30, stk. 1 og 2, i direktiv (EU) 2018/2001. Denne vurdering tager ikke højde for den kommende gennemførelsesretsakt, som skal vedtages i overensstemmelse med artikel 30, stk. 8, i direktiv (EU) 2018/2001, om regler for kontrol af opfyldelsen af bæredygtighedskriterier, kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner og kriterier for lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen såvel som delegerede retsakter, som skal vedtages i overensstemmelse med artikel 28, stk. 5, i direktiv (EU) 2018/2001. Den frivillige ordning »REDcert-EU« vil derfor blive revurderet, når sådanne gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter vil blive vedtaget.

(7) Ved vurderingen af den frivillige ordning »REDcert-EU« blev det konstateret, at ordningen opfylder passende standarder for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision, og at den ligeledes opfylder kravene angående metodologi i bilag V og VI til direktiv (EU) 2018/2001.

(8) Den anerkendte ordning bør stilles til rådighed i del af Kommissionens EUROPA-websted, der omhandler frivillige ordninger.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Biobrændstoffers, Flydende Biobrændslers og Biomassebrændslers Bæredygtighed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.04.2022
Anvendelsesdato i EU
13.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet