Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/917 av 1. juli 2020 om tillatelse til å bringe uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/917 of 1 July 2020 authorising the placing on the market of infusion from coffee leaves of Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner infusjon (uttrekk) fra kaffeblader fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland (ny mat).

Søkeren har dokumentert at infusjon fra kaffebladene har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Afrika, Asia og Nord-Amerika.

Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen (jf. artikkel 14 i ny mat-forordningen (2015/2283)). Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken medlemslandene eller EFSA har lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning av infusjon fra kaffebladene, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer mot godkjenning.

Infusjon fra kaffeblader fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner føres ved forordningen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Det er bare infusjon/uttrekk fra kaffebladene som sådan som er godkjent, dvs. at infusjonen/uttrekket ikke kan brukes som ingrediens i andre næringsmidler. Lovbestemt betegnelse er «Infusjon fra kaffeblader fra Coffea arabica og/eller Coffea canephora», eller «konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)». Vedlegg 2 inneholder spesifikasjoner (beskrivelse, typisk sammensetning, mikrobiologiske kriterier) .

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.07.2020
Anvendelsesdato i EU
22.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2020
Anvendes fra i Norge
15.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0917
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro