Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 av 13. mai 2019 om tillatelse til å bringe biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/760 of 13 May 2019 authorising the placing on the market of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner tørket og varmebehandlet gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica om ny mat-ingrediens i kosttilskudd. Målgruppen er den generelle befolkningen fra 3 år og oppover. Det settes maksimumsgrenser på henholdsvis 3 g/dag for barn fra 3 og opptil 10 år, og 6 g/dag for barn over 10 år, unge og voksne.

Gjærarten Yarrowia lipolytica er utbredt i naturen, og finnes både i miljøet og i en rekke matvarer.

Ny mat-ingrediensen vil ved rettsakten føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med de gitte bruksbetingelsene (målgruppe, maksimumsgrenser og spesifikk betegnelse) i tabell 1 og spesifikasjonene i tabell 2.

Unionslisten over ny mat ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EFSA konkluderte i en risikovurdering publisert 14. februar 2019 med at tørket og varmebehandlet gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica er trygt ved de bruksbetingelsene som søkeren har foreslått. Godkjenningen av Yarrowia lipolytica har grunnlag i uttalelsen fra EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.05.2019
Anvendelsesdato i EU
03.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2019
Anvendes fra i Norge
30.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0760
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro