Godkjenning av ny bruk av et fôrtilsetningsstoff til kalveoppdrett

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 883/2010 av 7. oktober 2010 om godkjenning av en ny bruk av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som fôrtilsetningsstoff til kalver til oppdrett

Commission Regulation (EU) No 883/2010 of 7 October 2010 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 as a feed additive for calves for rearing (holder of the authorisation Société industrielle Lesaffre)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer, storfe til kjøttproduksjon, avvent smågris, avlspurker, slaktekanin, hester, melkegeiter, melkesauer, slaktelam, slaktegris og melkebøffel. Produktet er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1702. Godkjenningen er gitt til firma Société industriell Lesaffre. Mikroorganismen er nå søkt godkjent som tilsetningsstoff i fôr til livkalver. Bruken er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner også denne anvendelsen trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at produktet har ønsket effekt ved å øke kalvenes daglige tilvekst. Det er satt grenseverdi for minste tillatte innhold av preparatet i fôrblandinger til livkalver.

Godkjenningen for bruk av mikroorganismen i fôr til livkalver har varighet til 28.10.2020. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftens vedlegg II.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Mikroorganismen får et utvidet bruksområde, men siden kalvefôr utgjør en liten del av kraftfôrproduksjonen, får godkjenningen neppe konsekvenser for fôrprisen. Den kan imidlertid ha gunstig virkning på kalvenes fordøyelse og tilvekst.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.
Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.10.2010
Anvendelsesdato i EU
28.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 210-212
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0883
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro