Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/264 av 18. februar 2015 om godkjenning av neohesperidin- dihydrochalcon som fôrtilsetningsstoff til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/264 of 18 February 2015 concerning the authorisation of neohesperidine dihydrochalcone as a feed additive for sheep, fish, dogs, calves and certain categories of pigs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.02.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder re-godkjenning av neohespiridin dihydrochalcone som tilsetningsstoff i fôr til sau, fisk, hund, kalv, smågris og slaktegris. Preparatet er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer. Stoffet finnes i fast form og skal ha en renhet på minst 96 %. Det er satt felles grenseverdi på 35 mg/kg fullfôr for største innhold i fôr til alle dyrearter det er godkjent for. Analysemetode er angitt. Tilsatt i fôr finner EFSA bruken trygg og at det kan øke fôropptaket hos artene preparatet godkjennes for. Re-godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen innvirkning på Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Re-godkjenningen medfører bare at preparatet fortsatt kan benyttes som tidligere.

Det gis en overgangsordning slik at fôr som inneholder preparatet og er produsert og merket før XXXX kan brukes opp.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen betyr at de som produserer og benytter seg av preparatet idag kan fortsett med dette som før. Det er positivt og ressursvennlig at det gis overgangsordning slik at fôr som inneholder preparatet og er produsert og merket etter tidligere godkjennelse kan brukes opp.

Status
Rettsakten er drøftet i Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) og ble votert og vedtatt 17. desember 2014. Den er ennå ikke publisert i Official Journal of the European Union.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2015
Anvendelsesdato i EU
11.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.05.2015
Anvendes fra i Norge
18.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0264
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro